Khoi Thinh vuong chung Anh: Bangladesh, Canada, Lesotho, Malta, Sri Lanka, Vuong quoc Liên hiep Anh và Bac Ireland, An Do, Scotland

 
9781233872473: Khoi Thinh vuong chung Anh: Bangladesh, Canada, Lesotho, Malta, Sri Lanka, Vuong quoc Liên hiep Anh và Bac Ireland, An Do, Scotland
Reseña del editor:

Ngu?n: Wikipedia. Các trang: 86. Ch??ng: Bangladesh, Canada, Lesotho, Malta, Sri Lanka, V??ng qu?c Liên hi?p Anh và B?c Ireland, ?n ??, Scotland, ?? qu?c Anh, Qu?c h?i Anh, Chính tr? Anh, Wales, Gi?i Vô ??ch Wimbledon, Th? t??ng Canada, V?n minh ?n ??, Toàn quy?n Canada, Gia t?c Nehru-Gandhi, Québec, Alberta, H?n hò v?i ??nh m?nh, British Columbia, V??ng qu?c Anh, Qu?c k? Canada, ??o Hoàng t? Edward, Newfoundland và Labrador, God Save the Queen, Northwest Territories, New Brunswick, O Canada, Harland and Wolff, Paul Martin, Saskatchewan, Nunavut, Jana Gana Mana, Ontario, Ulster, Manitoba, Nh?ng con H? gi?i phóng Tamil, Cornwall, T?nh bang, .ca, Nova Scotia, Yukon, N? chúa Lakshmibai, Hi?p h?i Hang ??ng Hoàng gia Anh, Qu?c k? ?n ??, Jay Manuel, Qu?c k? Bangladesh, ?m th?c Sri Lanka, Linga, Sri Lanka Matha, Piriform, Kashmir, ?ông ?n ??, Nam ?n ??, .bd, Ben Nevis, Laccadives, ?ông B?c ?n ??, D??c ?i?n Anh. Trích: Anh (ti?ng Anh: England, phiên âm: /???gl?nd/; Hán-Vi?t: Anh Cát L?i) là qu?c gia r?ng l?n và ?ông dân nh?t trong V??ng qu?c Liên hi?p Anh và B?c Ireland, n?m v? phía tây b?c c?a châu Âu. Dân s? c?a Anh chi?m h?n 83% t?ng s? dân c?a V??ng qu?c Liên hi?p Anh và B?c Ireland và chi?m ph?n l?n di?n tích c?a ??o Anh. Anh ti?p giáp v?i Scotland v? phía b?c và Wales ? phía tây. Ngoài ra, Anh còn giáp v?i bi?n B?c, bi?n Ireland, ??i Tây D??ng và eo bi?n M?ng-s?. Anh ???c th?ng nh?t vào th? k? 10 và tên c?a n??c này, "England", có ngu?n g?c t? ng??i Angles, m?t trong m?t s? các b? t?c Germanic ??n ??nh c? trên vùng lãnh th? này vào th? k? 5 và 6. Th? ?ô c?a Anh, Luân ?ôn (Luân ?ôn), là thành ph? l?n nh?t c?a v??ng qu?c, ??ng th?i ???c ph?n l?n các nghiên c?u xác nh?n là thành ph? l?n nh?t trong Liên minh châu Âu. ?ây c?ng là n?i ra ??i c?a cu?c Cách m?ng Công nghi?p vào th? k? 18, ??a n??c Anh tr? thành m?t trung tâm kinh t? hàng ??u th? gi?i và sau ?ó là ?? ch? Anh hùng m?nh có h? th?ng thu?c ??a kh?p th? gi?i v?i bi?t danh: "??t n??c M?t Tr?i không bao gi? l?n"....

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición