Twarze Muzyki. Andrzej Tyszko. Fotografie 1982-2015

Tyszko Andrzej

Editorial: Bernardinum, Pelplin, 2015
ISBN 10: 8394278701 / ISBN 13: 9788394278700
Usado / Hardcover / Cantidad: 0
Disponible en otras librerías
Ver todos  los ejemplares de este libro

Sobre el libro

Lamentablemente este libro ya no está disponible. Para encontrar ejemplares similares, introduzca los parámetros deseados en las opciones de búsqueda que aparecen a continuación.

Descripción:

polski/Polish; Pages/stron: 224; Categories: Wydawnictwa albumowe; Opis: Twarze Muzyki to fotograficzny album zawieraj?cy 150 niezwyk?ych portretów muzyków i zespo?ów polskiej elity muzycznej wykonanych przez Andrzeja Tyszko w latach 1982 - 2015. Wi?kszo?? zdj?? powsta?a w okresie stanu wojennego kiedy muzyka by?a przejawem buntu i rodzajem walki z otaczaj?c? socjalistyczn? rzeczywisto?ci? Muzyka dla tamtej m?odzie?y by?a najwa?niejsza Album ma cztery rozdzia?y: Rock, Pop & blues. Jazz. Muzyka Klasyczna oraz rozdzia? z 40 ok?adkami p?yt. Z takimi gwizdami jak Tomasz Sta?ko, Kora, Ewa Bem i Stanis?aw Sojka pracuje od 33 lat wi?c bloki z ich zdj?ciami s? najwi?ksze ale poza nimi na fotografiach jest 70 innych wspania?ych muzyków i zespo?ów. Mi?dzy innymi Lady Pank, Maanam, Oddzia? Zamkni?ty, Kayah, T Love, Ryszard Rynkowski, Marek Piekarczyk, Kombi, De Mono, Bajm, Lombard i inni lub spo?ród jazzmanów: Krzesimir D?bski, Zbigniew Namys?owski, Walk Away, Tomasz Szukalski, Wojciech Karolak czy Osjan. Muzyka Klasyczna: Janusz Olejniczak, Wojciech Rajski, Waldemar Malicki, Wies?aw Ochman, Vadim Brodski i inni. S?owo wst?pne napisa? Alex Storo?y?ski, laureat nagrody Pulitzera. Andrzej Tyszko swoje pierwsze projekty artystyczne realizowa? na pocz?tku lat 70-tych b?d?c wspó?za?o?ycielem Grupy Twórczej ?Zwyczajna 44? Owocem pracy tej czteroosobowej grupy, w sk?ad której wchodzili m.in. Andrzej Zygmuntowicz, Sergiusz Sachno, by?o pi?? socrealistycznych wystaw stanowi?cych odzwierciedlenie otaczaj?cej twórców socjalistycznej rzeczywisto?ci. W swoich pracach sprzeciwiali si? oni bezdusznej szaro?ci ?ycia, w której przysz?o im dojrzewa? Drugim obszarem zainteresowa? Grupy by? akt. Powsta?y cztery interesuj?ce wystawy dotycz?ce tego tematu, w których widoczna by?a z jednej strony fascynacja twórców otwart? i bezpretensjonaln? nago?ci?, a z drugiej poszukiwanie indywidualnej interpretacji tego ponadczasowego tematu. W latach 1974 - 80 powsta?o ??cznie dziewi?? wystaw, które by?y eksponowane w ponad 30 miastach Polski. Profesjonaln? dzia?alno?? Andrzej rozpocz?? na pocz?tku lat 80-tych. Do roku 1987 stworzy? ponad 70 ok?adek p?yt i wielu plakatów dla najwybitniejszych muzyków sceny polskiej. Jego wielk? pasj? by? jazz, czego wyrazem sta?y si? wyj?tkowo pi?kne i g??bokie portrety wybitnych polskich i norweskich muzyków. W latach 1987-1990, na zamówienie Norweskiego Stowarzyszenia Jazzowego, wykonywa? portrety najs?ynniejszych norweskich jazzmanów. Po powrocie do Polski w roku 1990 za?o?y? autorskie studio fotograficzne - ?Tyszko Fotografia? i bardzo szybko sta? si? jednym z najbardziej wzi?tych fotografów komercyjnych. Niezale?nie od dzia?alno?ci komercyjnej Andrzej Tyszko przez ca?? swoj? drog? artystyczn? nieprzerwanie uprawia? fotografi? aktu, w której najbardziej interesuje go czysta forma. Za pomoc? cia?a, ?wiat?a i czasu tworzy odkrywcze, bardzo malarskie i pe?ne dramatyzmu oraz poezji obrazy. G?ównym tematem fotografii Andrzeja, zarówno w sztuce jak i w reklamie, s? ludzie. Andrzej ukazuje ich w sposób bardzo szlachetny, a zarazem odwa?ny i nowoczesny. Jego recept? na dobry portret jest odnalezienie cz?stki siebie w fotografowanej osobie. Dzi?ki jego wra?liwo?ci i wyostrzonej umiej?tno?ci wnikliwego postrzegania cz?owieka, wykonane przez niego portrety trafnie ukazuj? istot? fotografowanej osoby. ??cznie Andrzej Tyszko zaprezentowa? 7 wystaw indywidualnych. N° de ref. de la librería

Sobre este título:

Valoración del libro brindada por Goodreads:
0 valoración promedio
(0 valoraciones)

Sinopsis: Twarze Muzyki to fotograficzny album zawierajacy 150 niezwyklych portretow muzykow i zespolow polskiej elity muzycznej wykonanych przez Andrzeja Tyszko w latach 1982 - 2015. Wiekszosc zdjec powstala w okresie stanu wojennego kiedy muzyka byla przejawem buntu i rodzajem walki z otaczajaca socjalistyczna rzeczywistoscia. Muzyka dla tamtej mlodziezy byla najwazniejsza.

Album ma cztery rozdzialy: Rock, Pop & blues. Jazz. Muzyka Klasyczna oraz rozdzial z 40 okladkami plyt. Z takimi gwizdami jak Tomasz Stanko, Kora, Ewa Bem i Stanislaw Sojka pracuje od 33 lat wiec bloki z ich zdjeciami sa najwieksze ale poza nimi na fotografiach jest 70 innych wspanialych muzykow i zespolow. Miedzy innymi Lady Pank, Maanam, Oddzial Zamkniety, Kayah, T Love, Ryszard Rynkowski, Marek Piekarczyk, Kombi, De Mono, Bajm, Lombard i inni lub sposrod jazzmanow: Tomasz Stanko, Krzesimir Debski, Zbigniew Namyslowski, Walk Away, Tomasz Szukalski, Wojciech Karolak czy Osjan. Muzyka Klasyczna: Janusz Olejniczak, Wojciech Rajski, Waldemar Malicki, Wieslaw Ochman, Vadim Brodski i inni.

Slowo wstepne napisal Alex Storozynski, laureat nagrody Pulitzera.

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

Detalles bibliográficos

Título: Twarze Muzyki. Andrzej Tyszko. Fotografie ...
Editorial: Bernardinum, Pelplin
Año de publicación: 2015
Encuadernación: Hardcover

IberLibro.com es un mercado online donde puede comprar millones de libros antiguos, nuevos, usados, raros y agotados. Le ponemos en contacto con miles de librerías de todo el mundo. Comprar en IberLibro es fácil y 100% seguro. Busque un libro, realice el pedido a través de nuestra página con toda confianza y recíbalo directamente de la librería.

Busque entre millones de libros de miles de librerías

Libros usados

Libros usados

Bestsellers rebajados, autores destacados y una gran variedad de libros por menos de 5 €. Si su pasatiempo es leer, éste es su espacio.

Libros usados

Libros antiguos y de colección

Libros antiguos y de colección

Compendio vital para el amante del libro antiguo: libros firmados, primeras ediciones, facsímiles, librerías anticuarias o destacados.

Libros antiguos

Libros con envío gratis

Libros con envío gratis

Gastos de envío gratuitos para miles de libros nuevos, antiguos y de ocasión. Sin compra mínima.

Buscar libros

Descubra también: