Oficiri NOVJ: Peko Dapcevic, Koca Popovic, GoJko Nikolis, RadivoJe Jovanovic, Oficirski cinovi NOVJ, Kosta Nad, Arso Jovanovic, Stevo Raus

 
9781234016227: Oficiri NOVJ: Peko Dapcevic, Koca Popovic, GoJko Nikolis, RadivoJe Jovanovic, Oficirski cinovi NOVJ, Kosta Nad, Arso Jovanovic, Stevo Raus
Reseña del editor:

izvor: Wikipedia. Stranice: 35. Poglavlja: Peko Dap?evic?, Ko?a Popovic?, GoJko Nikoliš, RadivoJe Jovanovic?, Oficirski ?inovi NOVJ, Kosta Na?, Arso Jovanovic?, Stevo Rauš, ?uran Kova?evic?, Pavle Ilic?, Miloš Šumonja, Vlado Popovic?, Ranko Šipka, Slavko Rodic?, Svetislav Stefanovic? C?ec?a, Stane Semi? Daki, Marko Milanovic?, Radovan Vukanovic?, Ivan Rukavina, Rade Kondic?, Vitomir Širola, Miloš Kova?evic?, Petar Drapšin, Mihailo Apostolski, Stanko Opa?ic? C?anica, Savo Orovic?, Miodrag Milovanovic? Lune, Savo Maškovic?, Nikola Martinovic?, Mile Peruni?ic?. izvod: Peko Dap?evic? (1913-1999), u?esnik španskog gra?anskog rata i Narodnooslobodila?ke borbe, general-pukovnik JNA, društveno-politi?ki radnik i ambasador SFRJ, Junak sociJalisti?kog rada i narodni heroJ JugoslaviJe. U periodu od 1953. do 1955. godine obavljao Je funkciJu na?elnika Generalštaba Jugoslovenske narodne armiJe. Ro?en Je 25. Juna 1913. godine u selu Ljubotinj, kod Cetinja. Poti?e iz svešetni?ke porodice Jovana Dap?evic?a. Imao Je tri brata - Vlada, Draga i Milutina i sestru Danicu. Još kao gimnaziJalac na Cetinju u?estvovao Je u dva štraJka, a kao u?enik osmog razreda bio Je uhapšen zbog aktivnog u?ešc?a u manifestaciJama omladine i zbog toga Je bio hapšen. Po završetku gimnaziJe upisao se na Pravni fakultet u Beogradu i ubrzo, u svoJoJ dvadesetoJ godini, 1933. postao ?lan Komunisti?ke partiJe JugoslaviJe. Tri godine kasniJe kasniJe vratio se u svoJ rodni kraJ i kao ?lan Okru?nog komiteta KPJ za Cetinje radio Je na stvaranju i Ja?anju partiJskih organizaciJa. U maJu 1937. godine Peko Je otišao u ŠpaniJu, kako bi se u Španskom gra?anskom ratu borio protiv Frankovih fašisti?kih snaga. Posle krac?e obuke on Je, kao borac-mitraljezac, bio u bataljonu „Dimitrov" 15. internacionalne brigade. Na frontu Brunete kod Madrida ranjen Je u glavu. Posle izlaska iz bolnice postao Je politi?ki delegat voda i ubrzo politi?ki komesar ?ete. Uskoro Je u borbama ispoljilo svoJe voJni?ke sposobnosti i postao koman...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición