Matematicke teoreme: Pitagorina teorema, Lopitalovo pravilo, VaJlov kriteriJum za ravnomernu raspodelu, Poslednja Fermaova teorema

 
9781234000837: Matematicke teoreme: Pitagorina teorema, Lopitalovo pravilo, VaJlov kriteriJum za ravnomernu raspodelu, Poslednja Fermaova teorema
Reseña del editor:

izvor: Wikipedia. Stranice: 45. Poglavlja: Pitagorina teorema, Lopitalovo pravilo, VaJlov kriteriJum za ravnomernu raspodelu, Poslednja Fermaova teorema, Berova teorema o kategoriJi, Osnovna teorema aritmetike, Kuk-Levinova teorema, VaJlov zakon, Gedelova teorema o potpunosti, Sinusna teorema, Banahova teorema o nepokretnoJ ta?ki, Heronova formula, Kramerovo pravilo, Kosinusna teorema, Zakon velikih broJeva, Teorema kompaktnosti, VaJerštrasova teorema o ekstremnoJ vrednosti, Teorema o otvorenom preslikavanju, Teorema Banaha-ŠtaJnhausa, Centralna grani?na teorema, TeJlorova formula, Formula Bramagupte, Prva Šenonova teorema, Grinova teorema, Teorema o zatvorenom grafiku, OJlerova formula, Gedelove teoreme o nepotpunosti, Teorema Banaha-Alaoglu, Lagran?ova teorema, Mala Fermaova teorema, Teorema Jegorova, Binomna teorema, Osnovna teorema algebre, Tangensna teorema, Teorema dedukciJe, StJuartova teorema, Rolova teorema, Spisak matemati?kih teorema, Talesova teorema, KošiJeva teorema o srednjoJ vrednosti, KeJli-Hamiltonova teorema, Bezuova teorema, Bor-Molerupova teorema, Bertranov postulat. izvod: U matematici, Pitagorina teorema izra?ava vezu koJa postoJi izme?u tri stranice pravouglog trougla u euklidskoJ geometriJi. Ako su a i b katete, a c hipotenuza pravouglog trougla, va?i Jednakost odnosno, iskazano re?ima: Teorema Je dobila ime prema starogr?kom matemati?aru Pitagori, za koga se, tradicionalno, smatra da Ju Je otkrio i dokazao, iako Je danas izvesno da Je bila poznata mnogo pre Pitagore. Pitagorina teorema Je Jedna od osnovnih i naJzna?aJniJih matemati?kih teorema. Prepoznatljiva slika pravouglog trougla sa konstruisanim kvadratima nad sve tri stranice, korišc?ena za vizuelni prikaz samog tvr?enja, poslu?ila Je kao osnova za generisanje fraktala koJi se naziva Pitagorino drvo. Vizuelni dokaz Pitagorine teoreme za trougao ?iJe su stranice Pitagorina troJka (3, 4, 5) iz Jednog od naJstariJih kineskih matemati?kih tekstova, 500-200 pne.IstoriJski posmatrano, o...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición