Matematicka analiza: TrigonometriJske funkciJe, Lopitalovo pravilo, Diskretna kosinus transformaciJa, Laplasova transformaciJa

 
9781234000806: Matematicka analiza: TrigonometriJske funkciJe, Lopitalovo pravilo, Diskretna kosinus transformaciJa, Laplasova transformaciJa
Reseña del editor:

izvor: Wikipedia. Stranice: 40. Poglavlja: TrigonometriJske funkciJe, Lopitalovo pravilo, Diskretna kosinus transformaciJa, Laplasova transformaciJa, Grani?na vrednost funkciJe, Diskretna FuriJeova transformaciJa, Neprekidna FuriJeova transformaciJa, Banahova teorema o nepokretnoJ ta?ki, Infinitezimalni ra?un, Parnost funkciJe, Kompleksna analiza, VaJerštrasova teorema o ekstremnoJ vrednosti, Neprekidna funkciJa, Mera, TeJlorova formula, Veliko O, Asimptota, Brza FuriJeova transformaciJa, Okolina, Izvod, Gavrilova truba, Lagran?ova teorema, DiferenciJalna Jedna?ina, Tablica izvoda, TeoriJa verovatnoc?e, Integral, Prekidi funkciJe, Monotonost funkciJe, Infinitezimalan, ViJetova formula, BroJ e, Tangenta, Rolova teorema, Infimum i supremum, Apsolutna konvergenciJa, Du?ina luka, KošiJeva teorema o srednjoJ vrednosti, Ermitska funkciJa, Realna analiza, Veri?ni razlomak. izvod: TrigonometriJske funkciJe su funkciJe ugla. Dobile su ime po grani matematike koJa ih koristi za rešavanje trouglova, a koJa se naziva trigonometriJa. Kada Je ugao, dakle argument ovih funkciJa realan broJ, tada su to funkciJe ravninske trigonometriJe: sinus i kosinus, od koJih se izvode sve ostale. Od ostalih osnovnih funkciJa ugla ?esto su u upotrebi tangens, pa i kotangens, zatim, malo re?e se srec?u kosekans i sekans, i kona?no naJre?e sinus versus i kosinus versus. Kada Je ugao kompleksan broJ tada funkciJe ugla mogu prec?i u hiperboli?ke funkciJe. Inverzne trigonometriJske funkciJe zovu se ciklometriJske funkciJe i arkus-funkciJe, tJ. funkciJa. Sl.1. TrigonometriJski trougaoOsnovne trigonometriJske funkciJe sinus, kosinus i tangens se obi?no definšu pomoc?u pravouglog trougla, slika desno. Pozitivan matemati?ki ugao ima suprotan smer od kazaljke na satu, sli?no kao i kretanje Sunca u odnosu na sun?evu senku na slici 2. Na slici (3) dole Je kru?nica polupre?nika Jedan sa centrom u ishodištu, tJ. koJa se zove trigonometriJska kru?nica. U sledec?oJ definiciJi i teoremi (1), tangens i kotang...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición