Apstraktna algebra: Grupa, Abelova grupa, PermutaciJa, Algebarski prsten, Matrica, Polje, Polinom, Automorfizam, Sistem linearnih Jednacina

 
9781233993253: Apstraktna algebra: Grupa, Abelova grupa, PermutaciJa, Algebarski prsten, Matrica, Polje, Polinom, Automorfizam, Sistem linearnih Jednacina
Reseña del editor:

izvor: Wikipedia. Stranice: 24. Poglavlja: Grupa, Abelova grupa, PermutaciJa, Algebarski prsten, Matrica, Polje, Polinom, Automorfizam, Sistem linearnih Jedna?ina, Inverz, IdempotenciJa, Polugrupa, Neutral, Monomorfizam, Linearno preslikavanje, Partitivni skup, Izomorfizam, Osnovna teorema algebre, Cikli?na permutaciJa, Homomorfizam, Arnost, Algebarska struktura, Distributivnost, Algebarska topologiJa, Monoid, Binarna operaciJa, Simetri?na grupa, InvoluciJa, Antikomutativnost, Endomorfizam. izvod: U apstraktnoJ algebri, grupa Je skup sa binarnom operaciJom, koJi zadovoljava odre?ene aksiome, navedene ni?e. Na primer, skup celih broJeva sa sabiranjem Je grupa. Grana matematike koJa prou?ava grupe Je teoriJa grupa. Mnoge strukture koJima se matematika bavi su u stvari grupe. Me?u njima su poznati broJevni sistemi, kao što su celi broJevi, racionalni broJevi, realni broJevi, i kompleksni broJevi pod sabiranje, kao i racionalni broJevi razli?iti od nule, realni broJevi i kompleksni broJevi pod mno?enjem. Drugi va?ni primeri su grupe ne-singularnih matrica pod mno?enjem, i grupa invertibilnih funkciJa pod slaganjem funkciJa. TeoriJa grupa omoguc?ava da se svoJstva ovakvih struktura izu?avaJu u opštim slu?aJevima. TeoriJa grupa ima široku primenu u matematici i drugim prirodnim naukama. Mnoge algebarske strukture, kao što su polja i vektorski prostori mogu koncizno da se definišu u terminima grupa, i teoriJa grupa pru?a va?ne alate za prou?avanje simetriJe, Jer simetriJe svakog obJekta grade grupu. Grupe su stoga klju?ne apstrakciJe u granama fizike koJe se ti?u principa simetriJe, kao što su teoriJa relativiteta, kvantna mehanika, i fizika ?estica. Štaviše, njihova moguc?nost da predstave geometriJske transformaciJe im donosi primenu u hemiJi, ra?unarstvu, i drugim oblastima. Grupa (G, *) Je skup G sa binarnom operaciJom *, koJa zadovoljava sledec?e ?etiri aksiome: NaJ?ešc?e se zahtev za zatvorenošc?u ne navodi eksplicitno, Jer se on podrazumeva u iskazu da Je * bina...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición