Cây trong trong nhà: Ho Xuong rong, Chi Cam chanh, Ho Phong lan, Lô hoi, Chi Quynh, Ho Dua, Chi Hoàng duong, Cây lá bong, Thu hai duong

0 valoración promedio
( 0 valoraciones por GoodReads )
 
9781233895458: Cây trong trong nhà: Ho Xuong rong, Chi Cam chanh, Ho Phong lan, Lô hoi, Chi Quynh, Ho Dua, Chi Hoàng duong, Cây lá bong, Thu hai duong
Reseña del editor:

Ngu?n: Wikipedia. Các trang: 25. Ch??ng: H? X??ng r?ng, Chi Cam chanh, H? Phong lan, Lô h?i, Chi Qu?nh, H? D?a, Chi Hoàng d??ng, Cây lá b?ng, Thu h?i ???ng, Chi Th?y tiên, Chi Huy?t giác, Chi Lan hài, ?a búp ??, H? Hoàng tinh, C? trinh n?, Thi?t m?c lan, Huy?t giác Madagascar, Lan hoàng th?o, Qu?t, Chlorophytum comosum. Trích: H? X??ng r?ng (danh pháp khoa h?c: Cactaceae) th??ng là các loài cây m?ng n??c hai lá m?m và có hoa. H? Cactaceae có t? 24 ??n 220 chi, tùy theo ngu?n (90 chi ph? bi?n nh?t), trong ?ó có t? 1.500 ??n 1.800 loài. Nh?ng cây x??ng r?ng ???c bi?t ??n nh? là có ngu?n g?c t? châu M?, nh?t là ? nh?ng vùng sa m?c. C?ng có m?t s? lo?i bi?u sinh trong r?ng nhi?t ??i, nh?ng lo?i ?ó m?c trên nh?ng cành cây, vì ? ?ó m?a r?i xu?ng ??t nhanh, cho nên ? ?ó th??ng xuyên b? khô. Cây x??ng r?ng có gai và thân ?? ch?a n??c d? tr?. X??ng r?ng g?n nh? là lo?i th?c v?t c?a Tân th? gi?i, ngo?i tr? duy nh?t là Rhipsalis baccifera, sinh tr??ng ch? y?u ? vùng nhi?t ??i c?a C?u th? gi?i, ch? y?u ? vùng nhi?t ??i châu Phi, Madagascar và Sri Lanka c?ng nh? ? vùng nhi?t ??i châu M?. Loài này ???c cho là m?i ??nh c? g?n ?ây ? C?u th? gi?i (trong vài nghìn n?m g?n ?ây), có th? là do các loài chim di c? mang theo d??i d?ng h?t không tiêu hóa ???c. Nhi?u loài x??ng r?ng khác ?ã thích h?p v?i môi tr??ng s?ng m?i trên các ph?n khác nhau c?a th? gi?i do s? ?em theo c?a con ng??i. Hình hoa x??ng r?ng ch?p c?n c?nh (Echinopsis spachiana) cho th?y hoa này có r?t nhi?u nh?X??ng r?ng là m?t loài th?c v?t m?ng n??c, có nhi?u d?ng phát tri?n: thành cây l?n, thành b?i ho?c ph? sát m?t ??t. ?a s? các loài x??ng r?ng ??u m?c và phát tri?n t? ??t, nh?ng c?ng có r?t nhi?u loài kí sinh trên các loài cây khác ?? phát tri?n. Ph?n l?n x??ng r?ng, tr? nhánh Pereskioideae phân lo?i d??i-h? (xem ?nh bên), có lá tiêu bi?n r?t ?áng k?. Cánh hoa phân b? ??ng ??u và ??ng tâm, hoa ?a ph?n là l??ng tính, n? vào c? sáng và t?i tu? theo loài. Hình d?ng thay ??i t? d?ng-ph?u qua d?ng-chuông và t?i d?ng-t...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición