Kamen Rider: Nhân vat Kamen Rider, Kamen Rider Decade, Kamen Rider Double, Kamen Rider Den-O, Kamen Rider OOO, Kamen Rider Kuuga, OOO, Den-O

 
9781233890552: Kamen Rider: Nhân vat Kamen Rider, Kamen Rider Decade, Kamen Rider Double, Kamen Rider Den-O, Kamen Rider OOO, Kamen Rider Kuuga, OOO, Den-O
Reseña del editor:

Ngu?n: Wikipedia. Các trang: 28. Ch??ng: Nhân v?t Kamen Rider, Kamen Rider Decade, Kamen Rider Double, Kamen Rider Den-O, Kamen Rider OOO, Kamen Rider Kuuga, OOO, Den-O, All Rider: Let's Go Kamen Rider, Kamen Rider Tiger, Kamen Rider Imperer, Kamen Rider Ryuga, Kamen Rider Gai, Kamen Rider Verde. Trích: B? phim Kamen Rider (??????? Kamen Raid?) ra m?t ph?n ??u vào n?m 1971 v?i c?t truy?n xoay quanh anh chàng sinh viên Takeshi Hongo truy lùng và tiêu di?t các sinh v?t x?u xa chuyên gây h?i cho m?i ng??i. Qua nhi?u n?m lo?t phim tr? nên ?n khách và ???c phát hàng tu?n trên truy?n hình c?ng nh? ???c chi?u ? các r?p phim. S?c ?nh h??ng c?a lo?t phim tác ?ông lên v?n hóa nh? vi?c nhà thiên v?n h?c Akimasa Nakamura ?ã ??t tên cho hai hành tinh ???c ông phát hi?n là 12408 Fujioka và 12796 Kamenrider d?a theo lo?t phim Kamen Raider 1. Lo?t phim Kamen Rider ??u tiên có tên là "Masked Hero Project", ??o di?n b?i Toru Hirayama (?? ?, Hirayama T?ru), ông ?ã tr?i qua g?n 5 n?m làm vi?c ?? tìm hi?u và thi?t k? các nhân v?t cho b? phim. Trong n?m 1969, Nhà vi?t truy?n manga Shotaro Ishinomori thu?c th? lo?i Tokusatsu ?ã h?p tác v?i Hirayama ?? vi?t k?ch b?n Skull Man manga cho lo?t phim "Masked Hero Project". S? kh?i ??u c?a b? phim ?ã b? các nhà phê bình k?ch li?t v? tính b?o l?c c?ng nh? không mang n?i dung rõ ràng. Sau ?ó b? phim ?ã ???c ch?nh s?a và thi?t k? m?i nhân v?t ??i tên là "Kamen Raider", phim v?i s? xu?t hiên c?a các siêu nhân châu ch?u "d?" và tr? thành phiên b?n ??u tiên c?a Kamen Raider. Phiên b?n ti?p theo c?a Kamen Rider ???c phát hành vào 3 tháng 4 n?m 1971 ti?p t?c b? ?ánh giá th?p và ??ng bên b? v?c b? h?y b?. Trong th?i gian quay phim ??n t?p 10 c?a ph?n, di?n viên Fujioka Hiroshi ?ã b? tai n?n xe mô tô trong m?t pha m?o hi?m và gãy hai chân. Sau ?ó anh ta xu?t hi?n ngày càng ít cho ??n t?p 13, khi Ichimonji Hayato ???c ??a vào ?? thay th?. ??n t?p 52 thì Fujioka Hiroshi quay l?i vai di?n c?a mình, lúc này Ichimonji Hayato ?ã tr? thành ngôi sao c?a lo?t ...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición