Suc nhìn: Màu sac, Danh sách màu, Do, Trang, Vàng, YUV, In màu, Den, Da cam, Phoi màu hap thu, Hong, Màu goc, Nhiet do màu, Tía

 
9781233880676: Suc nhìn: Màu sac, Danh sách màu, Do, Trang, Vàng, YUV, In màu, Den, Da cam, Phoi màu hap thu, Hong, Màu goc, Nhiet do màu, Tía
Reseña del editor:

Ngu?n: Wikipedia. Các trang: 34. Ch??ng: Màu s?c, Danh sách màu, ??, Tr?ng, Vàng, YUV, In màu, ?en, Da cam, Ph?i màu h?p th?, H?ng, Màu g?c, Nhi?t ?? màu, Tía, Ph?i màu phát x?, ?? th?m, Xám, Xanh lam, Xanh lá cây, Tím, ?? yên chi, Nâu, Ánh sáng nhìn th?y ???c, Vàng kim lo?i, Pha màu theo phép xen k?, R?i lo?n s?c giác, C?m qu?, Xanh l?, Chàm, B?c, Màu g?c in ?n, Nâu ?en, ?? t??i, Ng?c lam, Men ng?c, Lam s?m, Không gian màu HSB, Ôliu, ?? son, Be, Ametit, H?t d?, Vàng chanh, H? phách, Xanh da tr?i, Kaki, Cô ban, Cá h?i, Xanh berin, L?c b?o, Anh ?ào, Xanh nõn chu?i, Xanh crôm, Nâu s?m, Mòng két, Lan tím, H?ng y, San hô, Kem, Lòng ?ào, D?a c?n, Vòi voi, Nâu tanin, Cam cháy, Cánh gián, Ng?c th?ch, Xanh th?y tinh, O?i h??ng, Hoa cà, ??ng, H?ng ??t, M?n. Trích: D??i ?ây là danh sách m?t s? màu có tên g?i c? th?. Xem thêm danh sách ch? ?? màu. L?u ý: #FF0000 Màu ?? là màu s?c ?a s? ng??i c?m nh?n khi nhìn vào hình bên. Ánh sáng có màu ?? là ánh sáng ít b? khúc x? nh?t nên khi m?t tr?i l?n hay m?c ??u có màu ??. T?p tin:202277.jpg T?p tin:Uganda-sunset.jpg ?? là màu c?a b?c x? ?i?n t? có t?n s? th?p nh?t (b??c sóng dài nh?t) có th? th?y rõ b?i m?t ng??i (ánh sáng). Ánh sáng ??n s?c ?? có b??c sóng n?m trong kho?ng 630-760 nm. Các b?c x? ?i?n t? có t?n s? th?p h?n ???c g?i là h?ng ngo?i. Màu ?? là màu g?c trong h? RGB c?a ph?i màu phát x? (ph?i màu b? sung), là màu bù cho màu xanh l? trong h? CMY c?a ph?i màu h?p th?. Màu ?? ?ã t?ng ???c cho là màu g?c trong ph?i màu h?p th? và ?ôi khi v?n ???c miêu t? nh? v?y trong các v?n b?n không khoa h?c. Tuy nhiên, màu xanh l?, h?ng s?m và vàng hi?n nay ???c bi?t nh? là r?t g?n v?i màu g?c h?p th? phát hi?n ???c b?i m?t ng??i và chúng ???c s? d?ng trong công ngh? in ?n hi?n ??i. Kính l?c ?? s? d?ng trong nhi?p ?nh ?en tr?ng t?ng ?? t??ng ph?n trong ph?n l?n các c?nh. Ví d?, trong t? h?p v?i kính phân c?c, nó có th? làm cho b?u tr?i tr? thành ?en. Các lo?i phim d?a theo các hi?u ?ng c?a phim h?ng ngo?i (ch?ng h?n nh? SFX 200 c?...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición