Lich su Trung Quoc: Lich su Trung Hoa Dân Quoc, Noi chien Trung Quoc, Danh sách tran dánh Trung Quoc

0 valoración promedio
( 0 valoraciones por GoodReads )
 
9781233874002: Lich su Trung Quoc: Lich su Trung Hoa Dân Quoc, Noi chien Trung Quoc, Danh sách tran dánh Trung Quoc
Reseña del editor:

Ngu?n: Wikipedia. Các trang: 121. Ch??ng: L?ch s? Trung Hoa Dân Qu?c, N?i chi?n Trung Qu?c, Danh sách tr?n ?ánh Trung Qu?c, Danh sách n??c ch? h?u th?i Xuân Thu Chi?n Qu?c, Th?m sát Nam Kinh, Vua Trung Hoa, Chi?n tranh Pháp-Thanh, Chuy?n th?m Trung Qu?c c?a Richard Nixon, Cách m?ng v?n hóa, Chia r? Trung-Xô, H?i chi?n Tr??ng Sa 1988, V?n ?? lãnh th? biên gi?i Vi?t Nam - Trung Qu?c, V?n hóa Trung Qu?c, Ba m??i sáu k?, V??ng Chiêu Quân, ?oàn K? Th?y, Bách nh?t Duy tân, Khi?t ?an, Ch? ngh?a bành tr??ng Trung Qu?c, Ng?c t? truy?n qu?c, ?ông Chu li?t qu?c, Danh sách s? ki?n l?ch s? Trung Qu?c, Tây Liêu, Tên g?i Trung Qu?c, ???ng K? Nghiêu, Chi?n tranh Thanh-Mi?n, ?? qu?c Trung Hoa, H?m ??i B?c D??ng, Long Vân, Phong trào Ng? T?, Lý T? Thâm, Bách khoa toàn th? Trung Qu?c, Ngo?i thích, C?u ch??ng toán thu?t, Quân B?c D??ng, Ng? ??i Th?p Qu?c, T? truy?n, T? nhân bang, Quan ?ông, Lê Nguyên H?ng, Kinh ?ô Trung Hoa, ??ng D?nh Siêu, Phùng Qu?c Ch??ng, C? Chúc ??ng, Tatar, Ngô B?i Phu, T? Th? X??ng, Hoa H?, Tr?n Thành B?c, Nh?m B?t Th?i, Hoàng H?ng, Tr?n Thi?u Khoan, Qu?c-C?ng h?p tác, Qu?ng Châu Loan, N? Chân, Chi?n tranh Hán-Hung Nô, Liên quân tám n??c. Trích: L?ch s? Trung Qu?c ???c các nhà s? h?c nghiên c?u chi ti?t d?a trên nh?ng v?n b?n ghi chép l?ch s? có ngu?n g?c kh?i ??u t? th? k? 16 TCN. Trung Qu?c là m?t trong nh?ng n?n v?n minh lâu ??i và có tính liên t?c nh?t trên th? gi?i. Các mai rùa v?i nh?ng d?u hi?u kh?c trên ?ó t??ng t? v?i ch? vi?t Trung Qu?c c? th?i Nhà Th??ng (??) ?ã ???c xác ??nh niên ??i b?ng ph??ng pháp carbon là có t? kho?ng n?m 1500 TCN. Nh?ng b?n kh?c ?ó cho th?y ngu?n g?c v?n minh Trung Hoa kh?i ??u t? các thành bang t?i châu th? sông Hoàng Hà. N?m 221 TCN th??ng ???c coi là n?m Trung Qu?c b?t ??u th?ng nh?t tr? thành m?t v??ng qu?c r?ng l?n, hay m?t ?? ch?. Các tri?u ??i k? ti?p ?ã phát tri?n các h? th?ng quan l?i cho phép Hoàng ?? Trung Qu?c ki?m soát m?t lãnh th? r?ng l?n ?? tr? thành n??c Trung Qu?c ngày nay. L?ch s? Trung Hoa là l?ch s? c?a...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición