L Ch S Trung a: Cac Dan T C Iran C I, L Ch S Kazakhstan, L Ch S Turkmenistan, Ng I Scythia, Ng I Saka, Th T C Nogai, Tay Lieu

0 valoración promedio
( 0 valoraciones por Goodreads )
 
9781233873838: L Ch S Trung a: Cac Dan T C Iran C I, L Ch S Kazakhstan, L Ch S Turkmenistan, Ng I Scythia, Ng I Saka, Th T C Nogai, Tay Lieu

Ngu?n: Wikipedia. Các trang: 23. Ch??ng: Các dân t?c Iran c? ??i, L?ch s? Kazakhstan, L?ch s? Turkmenistan, Ng??i Scythia, Ng??i Saka, Th? t?c Nogai, Tây Liêu, V?n hóa Srubna, Ng??i Parthia, C?ng hòa Xã h?i ch? ngh?a Xô vi?t Kazakhstan, Ng??i Dahae, C?ng hòa Xã h?i ch? ngh?a Xô vi?t Turkmenia, Tây Nhung, ??i Uyên. Trích: Ng??i Scythia hay ng??i Scyth là m?t dân t?c bao g?m nh?ng ng??i ch?n th? gia súc, s?ng du m?c, c??i ng?a, có ngu?n g?c t? Iran ?ã th?ng tr? vùng th?o nguyên H?c H?i trong su?t th?i k? c? ??i t? kho?ng th? k? 8-7 TCN. Vào cu?i th?i k? c? ??i, nh?ng ng??i Sarmatia có quan h? h? hàng g?n ?ã tr? thành l?c l??ng th?ng tr? ng??i Scythia trong khu v?c này. Ph?n l?n thông tin còn sót l?i v? ng??i Scythia ??n t? nhà s? h?c Hy L?p là Herodotos (kho?ng 440 TCN) trong b? s? Historiai c?a ông và t? các ?? vàng t?o tác thanh tú ?ã khai qu?t ???c t? các gò m? ki?u Scythia t?i Ukraina và mi?n nam n??c Nga. Tên g?i "Scythia" c?ng t?ng ???c dùng ?? ch? các nhóm s?c t?c khác nhau trông t??ng t? nh? ng??i Scythia, ho?c nh?ng ng??i sinh s?ng t?i n?i nào ?ó trong khu v?c r?ng l?n, bao ph? Ukraina, nam Nga và Trung Á ngày nay - ???c bi?t ??n trong th?i k? Trung c? nh? là Scythia. Tên g?i này c?ng ???c các h?c gi? th?i k? ??u s? d?ng trong nghiên c?u v? ng??i Ti?n ?n-Âu, và trong khuôn kh? c?a gi? thuy?t Kurgan thì thu?t ng? ng??i Scythia ???c coi là t??ng t? m?t cách h?p lý ??i v?i các t? tiên Ti?n ?n-Âu c?a h?. Niên bi?u các kurgan Scythia t?i châu Á và châu Âu (Theo hình 6 trong Alekseev A. Yu. và ctv., "Chronology of Eurasian Scythian Antiquities" Skunkha, vua c?a Sak? tigraxaud? ("Ng??i Saka ??i m? nh?n ??u", m?t nhóm các b? l?c Scythia). Chi ti?t xem Ch? kh?c Behistun.Các h?c gi? nói chung phân lo?i ti?ng Scythia nh? là thành viên c?a ng? h? ?ông Iran và ng??i Scythia là m?t nhánh c?a các s?c t?c Iran c? ??i ?ã tràn vào khu v?c th?o nguyên phía b?c ??i Iran t? kho?ng 1000 TCN B? s? Historiai c?a Herodotus cung c?p các ngu?n v?n h?c quan tr?ng nh?t có liên quan t...

"Sinopsis" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición