An ninh máy tính: An ninh mang máy tính, Các mô hình an ninh máy tính, Phan mem mat mã, Phan mem doc hai, Dieu khien truy cap máy tính

 
9781233865048: An ninh máy tính: An ninh mang máy tính, Các mô hình an ninh máy tính, Phan mem mat mã, Phan mem doc hai, Dieu khien truy cap máy tính
Reseña del editor:

Ngu?n: Wikipedia. Các trang: 30. Ch??ng: An ninh m?ng máy tính, Các mô hình an ninh máy tính, Ph?n m?m m?t mã, Ph?n m?m ??c h?i, ?i?u khi?n truy c?p máy tính, Pretty Good Privacy, Virus, Ph?n m?m gián ?i?p, An ninh trên c? s? n?ng l?c ti?m tàng, Keylogger, T??ng l?a, Giao th?c Kerberos, Botnet, ?i?u khi?n truy c?p trên c? s? vai trò, Trojan, Rootkit, Morris, An toàn thông tin, GNU Privacy Guard, Ph?n m?m ác tính, B?o m?t, Sâu máy tính, Th? b?o m?t, Sality, Virus ?a hình, Siêu ?a hình. Trích: M?t mã hóa PGP® (Pretty Good Privacy®- Riêng t? t?t ??p) là m?t ph?n m?m máy tính dùng ?? m?t mã hóa d? li?u và xác th?c. Phiên b?n PGP ??u tiên do Phil Zimmermann ???c công b? vào n?m 1991. K? t? ?ó, ph?n m?m này ?ã có nhi?u c?i ti?n và hi?n nay t?p ?oàn PGP cung c?p nhi?u ph?n m?m d?a trên n?n t?ng này. V?i m?c tiêu ban ??u là ph?c v? cho mã hóa th? ?i?n t?, PGP hi?n nay ?ã tr? thành m?t gi?i pháp mã hóa cho các công ty l?n, chính ph? c?ng nh? các cá nhân. Các ph?n m?m d?a trên PGP ???c dùng ?? mã hóa và b?o v? thông tin l?u tr? trên máy tính xách tay, máy tính ?? bàn, máy ch? và trong quá trình trao ??i thông qua email, IM ho?c chuy?n file. Giao th?c ho?t ??ng c?a h? th?ng này có ?nh h??ng l?n và tr? thành m?t trong hai tiêu chu?n mã hóa (tiêu chu?n còn l?i là S/MIME). M?c tiêu ban ??u c?a PGP nh?m vào m?t mã hóa n?i dung các thông ?i?p th? ?i?n t? và các t?p ?ính kèm cho ng??i dùng ph? thông. B?t ??u t? 2002, các s?n ph?m PGP ?ã ???c ?a d?ng hóa thành m?t t?p h?p ?ng d?ng m?t mã và có th? ???c ??t d??i s? qu?n tr? c?a m?t máy ch?. Các ?ng d?ng PGP gi? ?ây bao g?m: th? ?i?n t?, ch? ký s?, m?t mã hóa ? ??a c?ng máy tính xách tay, b?o m?t t?p và th? m?c, b?o m?t các phiên trao ??i IM, m?t mã hóa lu?ng chuy?n t?p, b?o v? các t?p và th? m?c l?u tr? trên máy ch? m?ng. Phiên b?n PGP Desktop 9.x dành cho máy ?? bàn bao g?m các tính n?ng: th? ?i?n t?, ch? ký s?, b?o m?t IM, m?t mã hóa ? ??a c?ng máy tính xách tay, b?o m?t t?p và th? m?c, t?p nén t? gi?i mã, xóa file an toàn. Các...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición