Yi Qian Y Xin Wi Wu Ti De Zu Pin: Wo De Mi Mi Na You Zh Me Ke i!, Zhua Kung Yi Z, Xng Yn Nu Shn, Shn Jing Mn Yu Zhe (Chinese Edition)

0 valoracin promedio
( 0 valoraciones por Goodreads )
 
9781233780402: Yi Qian Y Xin Wi Wu Ti De Zu Pin: Wo De Mi Mi Na You Zh Me Ke i!, Zhua Kung Yi Z, Xng Yn Nu Shn, Shn Jing Mn Yu Zhe (Chinese Edition)

lái yuán: Wikipedia. yè miàn: 27. zhāng: wǒ de mèi mèi nǎ yǒu zhè me kě ài!, zhuā kuáng yī zú, xìng yùn nǚ shén, shén jīng màn yóu zhě, hǎi tān nán hái, ZEGAPAIN, wú dí kàn bǎn niang, nán zǒng lǐ jiàn bā quǎn chuán, de qiú fáng wèi jiā zú, nán pòMG5, mù gèng jīn māo yǎn. piàn duàn: 《wǒ de mèi mèi nǎ yǒu zhè me kě ài!》(rì yǔ:, yuán yì: wǒ de mèi mèi bù kě néng zhè me kě ài) shì yóu fú jiàn sī zhe zuò, shén qí guǎng chā huà de qīng xiǎo shuō zuò pǐn, yóu diàn jī wén kù (ASCII Media Works) chū bǎn fā xíng。fā shòu dāng chū yú qiū yè yuán shù jiā shū diàn céng shù dù duàn huò, chū bǎn yǐ chāo guò wàn běn yǐ shàng, zài rì běn, xiǎo shuō de lèi jī fā xíng liàng jié zhì2010nián5yuè10rì yǐ jīng chāo guò120wàn běn。 běn zuò shì miáo xiě xīn zhōng cáng yǒu bù kě gào rén zhī mì mì de mèi mèi, yǔ zhī dào le nà gè mì mì de gē gē zhī jiān xiāng chù guān xì de qīn qíng xǐ jù zuò pǐn。duì fú jiàn sī ér yán, zhǎng piān de xǐ jù zuò pǐn shì tā dì yī cì de tiāo zhàn。běn zuò de nèi róng yǒu yǐn yòng dào suǒ wèi yù zhái zú wén huà de bù shǎo shì wù, suǒ yǐ cháng cháng chū xiàn shí jì cún zài yú xiàn shí zhōng de zhuān yǒu míng cí。zài měi yī jí de shū yāo shàng yǒu qí tā zuò pǐn de dēng chǎng rén wù tuī jiàn de wén zì。 màn huà huà zuò pǐn zài 《diàn jīG's magazine》2009nián3yuè hào qǐ lián zài。yóu chí tián yīng fù zé zuò huà。dān xíng běn dì yī jí yǐ yú rì běn shí jiān tóng nián10yuè27rì fā shòu。 ér guǎng bō jùCD yǐ yú rì běn shí jiān2010nián4yuè8rì qǐ kāi shǐ fàn shòu,2010nián5yuè1rì xuān bù dòng huà huà, tóng nián10yuè3rì kāi shǐ bō fàng, xiàn shí dòng huà diàn shì bō fàng bù fēn hé wǎng luò chuán sòng bō fàng bù fēn jiē yǐ jīng jié shù。 「wǒ de mèi mèi jué bù huì jiào rén qǐ chuáng、 zuò zǎo fàn、 xǐ yī fú; bù jǐn zhè yàng, jìn qī fēi cháng miǎo shì wǒ, hái bǎ wǒ dāng bèn dàn kàn dài, yě wán quán bù lǐ huì wǒ, yě bù tīng wǒ jiǎng huà。xiàng zhè yàng xián qī liáng mǔ de jǔ dòng, shì bù kě néng fā shēng de。hái yǒu, yào wǒ jì xù shuō de huà, wǒ de mèi mèi nǎ yǒu zhè me kě ài!」 bào zhe zhè gè ...

"Sinopsis" puede pertenecer a otra edicin de este libro.

(Ningn ejemplar disponible)

Buscar:Crear una peticin

Si conoce el autor y el ttulo del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro est disponible en nuestras pginas web.

Crear una peticin