Yi Qian Yè Xiàn Wèi Wu Tái De Zuò Pin: Wo De Mèi Mèi Na You Zhè Me Ke Ài!, Zhua Kuáng Yi Zú, Xìng Yùn Nu Shén, Shén Jing Màn Yóu Zhe

 
9781233780402: Yi Qian Yè Xiàn Wèi Wu Tái De Zuò Pin: Wo De Mèi Mèi Na You Zhè Me Ke Ài!, Zhua Kuáng Yi Zú, Xìng Yùn Nu Shén, Shén Jing Màn Yóu Zhe
Reseña del editor:

lái yuán: Wikipedia. yè miàn: 27. zh?ng: w? de mèi mèi n? y?u zhè me k? ài!, zhu? kuáng y? zú, xìng yùn n? shén, shén j?ng màn yóu zh?, h?i t?n nán hái, ZEGAPAIN, wú dí kàn b?n niang, nán z?ng l? jiàn b? qu?n chuán, de qiú fáng wèi ji? zú, nán pòMG5, mù gèng j?n m?o y?n. piàn duàn: ?w? de mèi mèi n? y?u zhè me k? ài!?(rì y?:, yuán yì: w? de mèi mèi bù k? néng zhè me k? ài) shì yóu fú jiàn s? zhe zuò, shén qí gu?ng ch? huà de q?ng xi?o shu? zuò p?n, yóu diàn j? wén kù (ASCII Media Works) ch? b?n f? xíng?f? shòu d?ng ch? yú qi? yè yuán shù ji? sh? diàn céng shù dù duàn huò, ch? b?n y? ch?o guò wàn b?n y? shàng, zài rì b?n, xi?o shu? de lèi j? f? xíng liàng jié zhì2010nián5yuè10rì y? j?ng ch?o guò120wàn b?n? b?n zuò shì miáo xi? x?n zh?ng cáng y?u bù k? gào rén zh? mì mì de mèi mèi, y? zh? dào le nà gè mì mì de g? g? zh? ji?n xi?ng chù gu?n xì de q?n qíng x? jù zuò p?n?duì fú jiàn s? ér yán, zh?ng pi?n de x? jù zuò p?n shì t? dì y? cì de ti?o zhàn?b?n zuò de nèi róng y?u y?n yòng dào su? wèi yù zhái zú wén huà de bù sh?o shì wù, su? y? cháng cháng ch? xiàn shí jì cún zài yú xiàn shí zh?ng de zhu?n y?u míng cí?zài m?i y? jí de sh? y?o shàng y?u qí t? zuò p?n de d?ng ch?ng rén wù tu? jiàn de wén zì? màn huà huà zuò p?n zài ?diàn j?G's magazine?2009nián3yuè hào q? lián zài?yóu chí tián y?ng fù zé zuò huà?d?n xíng b?n dì y? jí y? yú rì b?n shí ji?n tóng nián10yuè27rì f? shòu? ér gu?ng b? jùCD y? yú rì b?n shí ji?n2010nián4yuè8rì q? k?i sh? fàn shòu,2010nián5yuè1rì xu?n bù dòng huà huà, tóng nián10yuè3rì k?i sh? b? fàng, xiàn shí dòng huà diàn shì b? fàng bù f?n hé w?ng luò chuán sòng b? fàng bù f?n ji? y? j?ng jié shù? ?w? de mèi mèi jué bù huì jiào rén q? chuáng? zuò z?o fàn? x? y? fú; bù j?n zhè yàng, jìn q? f?i cháng mi?o shì w?, hái b? w? d?ng bèn dàn kàn dài, y? wán quán bù l? huì w?, y? bù t?ng w? ji?ng huà?xiàng zhè yàng xián q? liáng m? de j? dòng, shì bù k? néng f? sh?ng de?hái y?u, yào w? jì xù shu? de huà, w? de mèi mèi n? y?u zhè me k? ài!? bào zhe zhè gè ...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición