Ti Yù Qì Cái: Jiàn Shen Qì Cái, Pan Deng Zhuang Bèi, Qiú, Yùn Dòng Pin Pái, Zú Qiú, Nài Kè, Tái Quán Dào Yòng Pin, Ài Dí Dá, Sài Qiú, Kuang Wei

 
9781233762477: Ti Yù Qì Cái: Jiàn Shen Qì Cái, Pan Deng Zhuang Bèi, Qiú, Yùn Dòng Pin Pái, Zú Qiú, Nài Kè, Tái Quán Dào Yòng Pin, Ài Dí Dá, Sài Qiú, Kuang Wei
Reseña del editor:

lái yuán: Wikipedia. yè miàn: 33. zh?ng: jiàn sh?n qì cái, p?n d?ng zhu?ng bèi, qiú, yùn dòng p?n pái, zú qiú, nài kè, tái quán dào yòng p?n, ài dí dá, sài qiú, ku?ng w?i, Lacoste, mài t?, y?n b?o, m?i j?n nóng, dí k? nóng, lè tú, y?u n?i kè, ji?ng mén, yà sè shì, PUMA, yóu y?ng diàn dòng jì shí zhu?ng zhì, Kappa, li níng y?u xiàn g?ng s?, K-Swiss, ?n tà t? yù, ruì bù, lán qiú, p?n yán xié, piào yí b?n, 361dù, b?ng g?o, p? kè t? yù, tè bù, shu? shàng huá xíng qì, g?ng d?n, zh? y?ng shéng, lè s? f?i s?, KETTLER kè tè l?i, k?ng qì l? ba, p?n yán qiáng, q? bù qi?ng, f?i rén qiáo d?n, diàn zi wà, bàng qiú, qiáo d?n p?n pái, Outdoor Products, Air jordan force, du?n b?ng g?o, l? lì qì, sh? b?o, wò tè t? yù, zé xìn f?i chén, sh?u fù qì. piàn duàn: zú qiú shì y? gè g?ng bù tóng míng wèi zú qiú b? sài yòng de qiú? zài g? dài, rén men c?i yòng dòng wù (lì rú zh?) de b?ng gu?ng zhì zuò de ti?n rán wù liào zú qiú, dàn dào le j?n ti?n, zú qiú shì yóu zhu?n yè tuán duì àn zhào yán gé de gu? gé zhì zào?m?i y? zh?ng zú qiú yùn dòng y? y?u qí zhu?n sh? yòng qiú, dàn réng lí bù k?i y? zhì li?ng gè j? b?n xíng zhuàng: ér m?i lèi zú qiú de xiáng xì gu? gé jí jié gòu j?n zài yú qí su? sh? de b? sài gu? lì nèi? míng k?n ?zh?ng yì shu? h? chuán? de cù j? ch? tú cù j? shì zh?ng guó g? dài de zú qiú yùn dòng huò yóu xì, bèi rèn wèi shì xiàn dài zú qiú de chú xíng, guó jì zú qiú xié huì zài2004nián ch? g?ng k?i què rèn zú qiú zuì z?o q? yuán yú zh?ng guó? yuán sh? shè huì yóu huáng dì chuàng zuò de cù j? yóu xì c?i yòng shí zhì de qiú,1953nián zài xi ?n bàn p? yí zh? f? xiàn x?n shí qì shí dài yí wù zh?ng y?u bù sh?o mó zhì gu?ng huá de shí qiú, zhí jìng1.5dào6lí m?? dào le hàn cháo, zhì j? y? y?u jiào bi?o zh?n de gu? gé, xi hàn yáng xióng su? zhe ?f? yán?:?duàn mù wèi qí, hún gé wèi j?, yì ji? y?u f? y?n??, d?ng shí de qiú zh? yào shì yòng pí wèi ké zhu?ng rù máo fà de q?ng ru?n shí x?n qiú? táng cháo shì cù j? de g?i gé nián dài, b? sài xíng shì y?u jí dà zhu?n biàn, ér zhì qiú de jì ...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición