Mlb Guan Lián Yi Lan: Gorudogurabu Shang Shòu Shang Zhe Yi Lan, Amerika Ye Qiú Diàn Táng Biao Zhang Zheno Yi Lan

 
9781233522361: Mlb Guan Lián Yi Lan: Gorudogurabu Shang Shòu Shang Zhe Yi Lan, Amerika Ye Qiú Diàn Táng Biao Zhang Zheno Yi Lan
Reseña del editor:

s?su: Wikipedia. p?ji: 25. zh?ng: g?rudogurabu sh?ng shòu sh?ng zh? y? l?n, amerika y? qiú diàn táng bi?o zh?ng zh?no y? l?n, shirub?suragg? sh?ng shòu sh?ng zh? y? l?n, mej?r?gub?sub?runo ji?n d? y? l?n. bá cuì: kono y? l?nha,amerika hé zhòng guóno y? qiú jiènioite diàn táng rùri bi?o zh?ngwo shòuketa rén wùno y? l?ndearu?bi?o zh?ngha y? qiú jiède w?i dàna yè j?wo cánshita rén wùya y? qiú jièno f? zh?nni jì y?shita rén wùni y?erareru?bi?o zh?ng zh?hany?y?ku zh?uk?p?zutaunno y? qiú diàn táng bó wù gu?nnogyarar?nirer?fuga shìrareru?bi?o zh?ngha1936niánni sh?merare? xiàn zàimade236rénno xu?n sh?u?21rénno ji?n d??9rénno sh?n pàn yuán?31rénno y? qiú f? zh?n gòng xiàn zh?? hé jì297rénno rén wùga bi?o zh?ngsareta? xiáng xìha?amerika y? qiú diàn táng#y? qiú diàn táng?wo c?n zhào b?bu?r?su (zu?)totai?kabbu (yòu) h?nasu?wagun? nappu?rajoi kon??makku sai?yangu arekusand??k?toraito j?ji?shisur? j??tink? furanku?b?k? har??raito jakk??robinson timu?k?fu u~ir??meizu (zu?)toroi?kyanpanera (yòu) f?do?furikku yogi?bera hanku??ron k?ru?yasutoremusuk? rej??jakuson jimu?baningu j?ji?d?bisu n?ran?raian oj??sumisu p?ru?morit? ton??guu~in karu?ripuken rikk??hend?son r?ringusu?g?rudogurabu sh?ng (Rawlings Gold Glove Award)ha,amerikaMLBno xu?n sh?u bi?o zh?ngnohitotsu?1957 nián,gurabum?k?nor?ringusu shèga bi?o zh?ngwo sh?meru?sh?u bèino y?ureta xu?n sh?uwonashonarur?gu?amerikanr?guno gèr?gukara? gèpojishon1rénzutsu jì9rén gèch?muno ji?n d??k?chino tóu piàoniyotte xu?n ch?sareru?zì f?nnoch?muno xu?n sh?uni tóu piàodekinai?ch? nián dùno1957niánnomi gèpojishon li?ngr?gukara1rénzutsuno xu?n ch??1958nián y? hòuha li?ngr?gu gè1rén (wài y?ha3rén)no xu?n ch?tonatta. gureggu?madakkusuno18huínog?rudogurabu sh?ng shòu sh?ng huí shùha? quánpojishonde zuì du?dearu?1990niánkara2002niánnikakete13nián lián xude shòu sh?ngshi?2003niánhamaiku?hanputonga shòu sh?ngshitatame? lián xu shòu sh?ngga tú qièreta?sono hòu?2004niánkara2008niánnikakete5nián lián xude shòu sh?ngshi? xiàn yìwo y?n tuì.jim...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición