Doitsuno Huo Pào: 80Cm Liè Che Pào, Qf 1Pondo Pào, Neberuvu~Erufa, Pari Pào, 3.7 Cm Pak 36, Fh70, 38Cm Jikufurito K(E) Liè Che Pào

0 valoración promedio
( 0 valoraciones por GoodReads )
 
9781233499205: Doitsuno Huo Pào: 80Cm Liè Che Pào, Qf 1Pondo Pào, Neberuvu~Erufa, Pari Pào, 3.7 Cm Pak 36, Fh70, 38Cm Jikufurito K(E) Liè Che Pào
Reseña del editor:

s?su: Wikipedia. p?ji: 40. zh?ng: 80cm liè ch? pào, QF 1pondo pào, n?beruvu~eruf?, pari pào, 3.7 cm PaK 36, FH70, 38cm j?kufur?to K(E) liè ch? pào, 8.8 cm PaK 43, 15cm sFH 18, 7.5 cm PaK 97/38, 7.62 cm PaK 36(r), 8cm roketto f? shè qì, 7.5 cm PaK 40, dikke?beruta, 10.5cm leFH 18, rainmetaru Rh202, 8.8 cm PaK 43/41, 8.8 cmroketto f? shè qì43xíng, mauz?MK 30 30mm j? gu?n pào, kuruppuK5, m?nen'vu~eruf?, 21cm Mrs 18, 5 cm PaK 38, 8 cm PAW 600, gerurihhi pào, rainmetaru 120 mm L44, 10 cm NbW 35, 25cm sMW, 21cm Mrs 16, 5 cm leGrW 36, 2.8cm sPzB41, 17cm mMW, 12.8 cm PaK 44, 10 cm NbW 40, 7.58cmm?nen'vu~eruf?, pantsu~?fausuto44, 7.7cm FK 16, 42cmganma jiù pào, 7.5 cm Pak 41, 38 cm sLdgW, 8 cm sGrW 34, 21 cm GrW 69, 7.5 cm KwK 42, 10.5cm sK 18, 15cm sFH 13, Kz 8 cm GrW 42, 7.5cm FK 16 nA, 4.2cm lePak41, 7.7cm FK 96 nA, 15cm sIG33, 21cm Mrs 10, 10cm K 17, 12 cm GrW 42, 15cm K 39, 17cm K 18, 7.5 cm PaK 39, 10.5cm FH 98/09, 7.5 cm leIG 18, 15cm K 16, 10.5cm leFH 16, 7.5cm FK 18, 15cm K 18, 7.5cm FK 7M85, 7.5cm FK 38, 10cm K 14, 10cm K 04, 15cm sFH 02. bá cuì: 80cm liè ch? pào (80cmresshahou)ha? dì èr cì shì jiè dà zhàndedoitsu lù j?nga shí yòng huàshitadoitsu j?n zuì dàno jù dà liè ch? pàodearu.kuruppu shè zhìde? z?ng zhòng liàng yu?1350ton, quán zh?ng42.9m? quán g?o11.6m?èr táinomi zhì zàosare? y? tái mùgakuruppu shè huì zh?nggusutafu?kuruppuno míng qiánkaragusutafu (shub?re?gusutafu,Schwerer Gustav)? èr tái mùga shè jì zh? rèn?rihi?my?r?no q?no míng qiánkara q?raretad?ra (Dora) no míngwo chítsu. majino yào s?ino g?ng èwo mù deni? j?nno y? làiwo shòuketakuruppu shède1934niánkara k?i f?ga sh?mari1940niánni zhì zàosaretaga? shí zhànni c?n ji?shitanoha1942niánnosevu~asutopori yào s?i g?ng t?ng zhàn,sut?ringur?do g?ng fáng zhànnado shù huídearutosareteiru.sevu~asutopori zhàndehagusutafuga yào s?ini duìshite16kirono jù líkara48f?wo f? shèshita?matakono zhàn dòunihak?ru zì z?u jiù pàomo c?n ji?shita?kono pàoha b?n lái3tái zàorareru jì huàdattaga?3tái mùha wán chéngshinakatta? pà...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición