Kontena: Kontenat Minaru, Megat Minaruoper T, Ro-Ro Chuan, Teu, Daburusutakkuk, Fenikkusukapuseru, Kontena Ch, Gantor Kur N (Japanese Edition)

0 valoración promedio
( 0 valoraciones por Goodreads )
 
9781233418152: Kontena: Kontenat Minaru, Megat Minaruoper T, Ro-Ro Chuan, Teu, Daburusutakkuk, Fenikkusukapuseru, Kontena Ch, Gantor Kur N (Japanese Edition)

Sōsu: Wikipedia. Pēji: 32. Zhāng: Kontenatāminaru, Megatāminaruoperētā, Ro-Ro Chuán, Teu, Daburusutakkukā, Fenikkusukapuseru, Kontena Chē, Gantorīkurēn, Jǐn Dì Zhuāng Zhì, Kontenayādo, Sutoradorukyaria, Shì Yè Yòngkontena, Furītaimu, Rīchisutakkā, Intāmōdaru Shū Sòng, Toppurifutā, S.o.c.. Bá Cuì: Kontena (Container) Toha、 Nèi Bùni Wùwo Nàmerutameno Róng Qìdearu。 Huò Wù Shū Sòngni Shǐwareru Dà Xíngno Wùnohokani、 Rén Jiānga Chíchi Yùnberu Xiǎo Xíngno Xiāngmokontenato Hūbareruga、 Běn Xiàng Mùdeha Huò Wù Shū Sòng Yòngni Shǐwareru Dà Xíngno Wùnitsuite Jì Shùsuru。 Zhōng Guó・Shàng Hǎino Yáng Shān Shēn Shuǐ Gǎngni Lìchi Bìngbugantorīkurēnniyorukontena Hé Yì Yī Bān Deniha、 Gāng Zhí・Aruminiumunadode Zhì Zàosare、 Guī Gé Huàsareta Xíng Zhuàngno Xiāngde、Sono Zhōngni Shū Sòng Wùwo Jīmi Rumi Háng Kōng Jī・Zhí Dào・Torakku・Chuán Bónadode Shū Sòngwo Xíngu。Duōkuga Zhí Fāng Tǐno Xíng Zhuàngdearuga Háng Kōng Huò Wù Yòngnadonoyouni、 Jī Tǐni Héwaseta Nì Tái Xíngya Wánmiwo Dàibita Lì Wài Dena Xíng Zhuàngmoaru。 Guī Gé Huàsareteirutameni、 Guī Géni Duì Yīngshita Chuánya Zhí Dào,Torērānado Yìnatta Zhǒng Lèino Shū Sòng Shǒu Duànno Jiānde Jī Tìega Kě Néngdeari (Fù Hé Yī Guàn Shū Sòng、Intermodal Freight Transport)、Korerano Xiāng Hùno Jīmi Tìega Jiǎn Biànni Xíngnaerutame、 Gōng Chǎngde Héwo Jiémetakontenawosonomamatorērāde Yùnbikontena Chuánya Huò Wù Liè Chēni Chéngsete、 Zài Dùtorērani Zàisete Cāng Kùya Diàn Pùhe Pèi Dásurukotogadekiru.kontena Hé Yìha Jī Xiè Huàsareteirutame、 Hé Yìno Shǒu Jiān,Kosuto, Shí Jiānwo Dà Fúni Xuē Jiǎndeki、Mata Dào Nánya Wū Sǔnno Wēi Xiǎnmo Xiǎosakunaru。 Shì Jiède Zuìmo Yī Bān Dena Huò Wùkontenaha、 Dàkisanadono Guī Gégaisoniyotte Guó Jì Deni Tǒng Yīsareteiru 「Guó Jì Hǎi Shàng Huò Wù Yòngkontena」(Shipping Containers Mataha、Isotainers)To Hūbarerumonodearu。Mata、 Háng Kōng Jīdeno Yùn Bān Yòngni Hǎi Shàng Shū Sòng Yòngnokontenatoha Bié Guī Géde、 Guó Jì Deni Tǒng Yīsareteiru Huò Wùkontenagaaru。 Cóng Láikara Rì Běn Guó Nèide Shǐwareteirunoha、 Jiù Rì Běn Guó Yǒu Zhí Dào Shí Dà...

"Sinopsis" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición