Kontena: Kontenataminaru, Megataminaruopereta, Ro-Ro Chuán, Teu, Daburusutakkuka, Fenikkusukapuseru, Kontena Che, Gantorikuren

0 valoración promedio
( 0 valoraciones por Goodreads )
 
9781233418152: Kontena: Kontenataminaru, Megataminaruopereta, Ro-Ro Chuán, Teu, Daburusutakkuka, Fenikkusukapuseru, Kontena Che, Gantorikuren
Reseña del editor:

S?su: Wikipedia. P?ji: 32. Zh?ng: Kontenat?minaru, Megat?minaruoper?t?, Ro-Ro Chuán, Teu, Daburusutakkuk?, Fenikkusukapuseru, Kontena Ch?, Gantor?kur?n, J?n Dì Zhu?ng Zhì, Kontenay?do, Sutoradorukyaria, Shì Yè Yòngkontena, Fur?taimu, R?chisutakk?, Int?m?daru Sh? Sòng, Toppurifut?, S.o.c.. Bá Cuì: Kontena (Container) Toha? Nèi Bùni Wùwo Nàmerutameno Róng Qìdearu? Huò Wù Sh? Sòngni Sh?wareru Dà Xíngno Wùnohokani? Rén Ji?nga Chíchi Yùnberu Xi?o Xíngno Xi?ngmokontenato H?bareruga? B?n Xiàng Mùdeha Huò Wù Sh? Sòng Yòngni Sh?wareru Dà Xíngno Wùnitsuite Jì Shùsuru? Zh?ng Guó?Shàng H?ino Yáng Sh?n Sh?n Shu? G?ngni Lìchi Bìngbugantor?kur?nniyorukontena Hé Yì Y? B?n Deniha? G?ng Zhí?Aruminiumunadode Zhì Zàosare? Gu? Gé Huàsareta Xíng Zhuàngno Xi?ngde?Sono Zh?ngni Sh? Sòng Wùwo J?mi Rumi Háng K?ng J??Zhí Dào?Torakku?Chuán Bónadode Sh? Sòngwo Xíngu?Du?kuga Zhí F?ng T?no Xíng Zhuàngdearuga Háng K?ng Huò Wù Yòngnadonoyouni? J? T?ni Héwaseta Nì Tái Xíngya Wánmiwo Dàibita Lì Wài Dena Xíng Zhuàngmoaru? Gu? Gé Huàsareteirutameni? Gu? Géni Duì Y?ngshita Chuánya Zhí Dào,Tor?r?nado Yìnatta Zh?ng Lèino Sh? Sòng Sh?u Duànno Ji?nde J? Tìega K? Néngdeari (Fù Hé Y? Guàn Sh? Sòng?Intermodal Freight Transport)?Korerano Xi?ng Hùno J?mi Tìega Ji?n Biànni Xíngnaerutame? G?ng Ch?ngde Héwo Jiémetakontenawosonomamator?r?de Yùnbikontena Chuánya Huò Wù Liè Ch?ni Chéngsete? Zài Dùtor?rani Zàisete C?ng Kùya Diàn Pùhe Pèi Dásurukotogadekiru.kontena Hé Yìha J? Xiè Huàsareteirutame? Hé Yìno Sh?u Ji?n,Kosuto, Shí Ji?nwo Dà Fúni Xu? Ji?ndeki?Mata Dào Nánya W? S?nno W?i Xi?nmo Xi?osakunaru? Shì Jiède Zuìmo Y? B?n Dena Huò Wùkontenaha? Dàkisanadono Gu? Gégaisoniyotte Guó Jì Deni T?ng Y?sareteiru ?Guó Jì H?i Shàng Huò Wù Yòngkontena?(Shipping Containers Mataha?Isotainers)To H?barerumonodearu?Mata? Háng K?ng J?deno Yùn B?n Yòngni H?i Shàng Sh? Sòng Yòngnokontenatoha Bié Gu? Géde? Guó Jì Deni T?ng Y?sareteiru Huò Wùkontenagaaru? Cóng Láikara Rì B?n Guó Nèide Sh?wareteirunoha? Jiù Rì B?n Guó Y?u Zhí Dào Shí Dà...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición