Ülkelerine göre ordular: ABD ordusu, Osmanli'nin ordulari, SSCB'nin ordulari, Asker sayisina göre ülkeler listesi, ABD Taktik Hava Komutanligi

 
9781233405701: Ülkelerine göre ordular: ABD ordusu, Osmanli'nin ordulari, SSCB'nin ordulari, Asker sayisina göre ülkeler listesi, ABD Taktik Hava Komutanligi
Reseña del editor:

Kaynak: Wikipedia. Sayfalar: 25. Bölümler: ABD ordusu, Osmanl?'n?n ordular?, SSCB'nin ordular?, Asker say?s?na göre ülkeler listesi, ABD Taktik Hava Komutanl???, Amerika Birle?ik Devletleri Silahl? Kuvvetleri, 9. Ordu, 4. Ordu, 11. Ordu, 19. Ordu, Nizam-? Cedid, Kafkas ?slam Ordusu, 5. Ordu, 3. Ordu, 7. Muhaf?z Ordusu, 5. Muhaf?z Tank Ordusu, 31nci Taktik Av Kanad?, Mekanik d?? iskelet, Delta Force, 2. Ordu, DEVGRU, Asakir-i Mansure-i Muhammediyye, Sekban-? Cedid, 1. Muhaf?z Tank Ordusu, G.I., Amerikan 2.Koruyucu Taburu, Amerikan Ordusu Özel Harekât Birlikleri, Amerikan Ordusu 75. Ranger Alay?, ABD Afrika Sava? Kumandanl???, Red Cell, 4138nci Stratejik Kanat, 31nci Av-Bombard?man Kanad?, 31nci Taktik E?itim Kanad?, 8. Ordu, Stop-loss, Turner Hava Kuvvetleri Üssü, Future Force Warrior, 761'inci Tank Taburu, E?kinci Oca??, JUSMAT. Al?nt?: Bu bir asker say?s?na göre ülkeler listesidir. Bu liste hükümetleri taraf?ndan iç ve d?? görevlerini yerine getirmeleri için olu?turulup, desteklenen birlikleri içerir. "Ülke" terimi egemenli?ine yönelik çal??malar? bulunan ya da s?n?rl? bir tan?nmaya sahip devlet anlam?nda kullan?l?r. A?a??daki liste sütunlardan olu?ur ve basitçe uygun bir ba?l???n üzerine t?klanarak s?ralama yap?labilir. Bu s?ralama: Dünya'daki asker güçlerin say?s? sürekli olarak de?i?mektedir. Dolay?s?yla buradaki say?lar yakla??k say?lard?r. Burada belirtilmi? 172 ülkenin içindeki Kuzey Kore, Güney Kore ve Vietnam gibi toplam asker say?s? yüksek olan ülkelerin yedek asker kadrolar?n?n büyük k?sm?n? paramiliterler, siviller ve polisler olu?turmaktad?r. Bu durum Rusya için farkl?d?r. Çünkü Rusya'n?n rezervlerini Sovyetler döneminden kalma e?itimli askerler olu?turmaktad?r. ?talya ve Japonya'n?n ordusu sadece gönüllülerden olu?maktad?r. ?zlanda ve Panama'n?n ulusal ordular? yoktur ancak yar? askeri kuvvetleri vard?r. Taktik Hava Komutanl??? (Tactical Air Command - TAC), 21 Mart 1946 tarihinde Taktik Hava Komutanl??? ad? ile kuruldu ve faaliyete geçti. 1 Ar...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición