Vyvreté horniny: Granit, Bazalt, Peridotit, Gabro, Kimberlit, Granitoid, Zulový pegmatit, Vyvretá hornina, Dolerit, Brekcia, Andezit, Obsidián

4 valoración promedio
( 1 valoraciones por Goodreads )
 
9781233002962: Vyvreté horniny: Granit, Bazalt, Peridotit, Gabro, Kimberlit, Granitoid, Zulový pegmatit, Vyvretá hornina, Dolerit, Brekcia, Andezit, Obsidián
Reseńa del editor:

Zdroj: Wikipedia. Stránky: 31. Kapitoly: Granit, Bazalt, Peridotit, Gabro, Kimberlit, Granitoid, ?ulový pegmatit, Vyvretá hornina, Dolerit, Brekcia, Andezit, Obsidián, Ofiolitový komplex, Diorit, Fonolit, Komatiit, Ryolit, Pyroxenit, Granodiorit, Ultramafická hornina, Karbonatit, Syenit, Monzonit, Lamprofýr, Anortozit, Tonalit, Dacit, Intruzívna hornina, Kremenný diorit, Extruzívna hornina, Aplit, Ryodacit, Trachyt, Bázické horniny, Intermediárna hornina, Ultrabázická hornina, Absarokit. Vý?atok: Granit alebo ?ula je felzická hlbinná vyvretá hornina, ktorej podstatnými minerálnymi sú?as?ami sú draselný ?ivec, plagioklas, kreme? a biotit. Súhrnný názov pre granit a jemu podobné horniny (granodiorit a kremitý diorit) je granitoid. Granitoidy od seba nemo?no bez znalosti minerálneho zlo?enia vo?ným okom presne odlíši?. Termín granit (?ula) sa v praxi ?asto pou?íva v širšom zmysle na ozna?enie všetkých hlbinných kremenno-?ivcových hornín, správne by sa však tieto horniny mali ozna?ova? granitoidy, resp. granitoidné ?i granitické horniny. V kamenárskej praxi sú týmto termínom ozna?ené viaceré magmatické a metamorfované horniny. Názov pochádza z latinského slova grannum, ?o znamená zrno, teda termín pou?ívaný na ozna?enie zrnitých, kryštalických hornín. V literatúre ho po prvý krát pou?il A. Cesalpinus v roku 1596. Farba horniny je zvy?ajne svetlá (biela, sivá) s odtie?mi zelenkastej, ru?ovej, alebo modrej, ale, ak je prítomné vä?šie mno?stvo tmavo sfarbených minerálov, mô?e by? aj tmavá. Minerály v granitoch sú vä?šinou dobre vykryštalizované, niekedy sa vyskytujú aj výrastlice - daná hornina sa volá granitový porfýr. Štruktúra hornín je hrubozrnná, ?o znamná, ?e drobné minerály sú vidite?né i vo?ným okom. Textúra je neusporiadaná, draselné ?ivce ?asto tvoria plne vyvinuté výrastlice, zatia? ?o kreme?, ktorý kryštalizoval naposledy vyp??a priestory medzi ostatnými minerálmi. Granity sú relatívne pevné a tvrdé, ?asto sa vyu?ívajú ako stavebný, prípadne, v?aka svojej o...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición