Nerastné suroviny: Fosílne palivá, Nerudy, Rudy, Diamant, Vápenec, Granit, Kremen, Bazalt, Pyrit, Magnezit, Talk, Zirkón, Evaporit, Dolomit

0 valoración promedio
( 0 valoraciones por Goodreads )
 
9781232997467: Nerastné suroviny: Fosílne palivá, Nerudy, Rudy, Diamant, Vápenec, Granit, Kremen, Bazalt, Pyrit, Magnezit, Talk, Zirkón, Evaporit, Dolomit
Reseńa del editor:

Zdroj: Wikipedia. Stránky: 39. Kapitoly: Fosílne palivá, Nerudy, Rudy, Diamant, Vápenec, Granit, Kreme?, Bazalt, Pyrit, Magnezit, Talk, Zirkón, Evaporit, Dolomit, ?ulový pegmatit, Piesok, Grafit, Skupina zeolitu, Kalcit, Beryl, Ruda, Bentonit, Diatomit, Montmorillonit, Realgár, Auripigment, Aktinolit, Halit, Kasiterit, Ferberit, Barit, Neruda, Albit, Anhydrit, Bournonit, Cinabarit, Fluorit, Greenockit, Markazit, Sadrovec, Pyrotit, Ortoklas, Bauxit, Zlato, Klatrát metánu, Fosílne palivo, Vermikulit, Kaolín, Hawleyit, Nerastná surovina, Fosforit, Síra, Pemza, Asfalt, Kerogén. Vý?atok: Diamant je kubická kryštalická forma uhlíka (?alšími formami uhlíka sú grafit (tuha), lonsdaleit tzv. hexagonálny diamant a synteticky pripravené fullerény). Diamanty sú známe svojimi výnimo?nými fyzikálnymi vlastnos?ami, najmä tvrdos?ou a vysokou disperziou svetla. V?aka týmto a ?alším vlastnostiam je diamant ve?mi ?iadaný v klenotníctve a na priemyselné pou?itie. Slovo diamant je odvodené z gréckeho slova αδ?μας, adamas, nepremo?ite?ný. Štruktúra diamantového kryštálu.Diamant je prieh?adný kryštál ?istého uhlíka. Výnimo?né fyzikálne vlastnosti diamantu umo??ujú jeho pou?itie na rôzne ú?ely. Najdôle?itejšie z týchto vlastností sú mimoriadna tvrdos? a vysoká disperzia svetla. Tieto dve vlastnosti sú základom vä?šiny moderných pou?ití diamantu. Kryštálová štruktúra: Diamanty kryštalizujú v kubickej kryštalickej mrie?ke a obsahujú atómové väzby v tvare štvorstenu. Minerál lonsdaleit sa niekedy ozna?uje ako hexagonálny diamant. V skuto?nosti nemá s pravým diamantom okrem toho, ?e je to alotropická modifikácia uhlíku ni? spolo?né. V klenotníctve sa lonsdaleit nepou?íva. Usporiadanie atómov do štvorstenu je prí?inou mnohých vlastností diamantu. Je to spôsobené tým, ?e ka?dý atóm uhlíka ma štyri susedné atómy. Teda práve to?ko ko?ko má elektrónov schopných vytvára? väzby. Plne nasýtené kovalentné väzby sú teda prí?inou vlastnosti diamantu. Tuha (grafit) má na rozdiel od diamantu atómy uhlí...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición