Dejiny Madarska: Uhorsko, Podkarpatská Rus, Zupa, Rakúsko-Uhorsko, Madarizácia, Horné Uhorsko, Miklós Horthy, Arpádovci

0 valoración promedio
( 0 valoraciones por Goodreads )
 
9781232992677: Dejiny Madarska: Uhorsko, Podkarpatská Rus, Zupa, Rakúsko-Uhorsko, Madarizácia, Horné Uhorsko, Miklós Horthy, Arpádovci
Reseńa del editor:

Zdroj: Wikipedia. Stránky: 29. Kapitoly: Uhorsko, Podkarpatská Rus, ?upa, Rakúsko-Uhorsko, Ma?arizácia, Horné Uhorsko, Miklós Horthy, Arpádovci, Prvá viedenská arbitrá?, Ostrihomské arcibiskupstvo, Rongyos gárda, Trianonská mierová zmluva, Pál Prónay, Výmena obyvate?stva medzi ?esko-Slovenskom a Ma?arskom, Kopá?, Anonymova kronika, Habsburská monarchia, Blatenské knie?atstvo, Ma?arské povstanie, Krá?ovské Uhorsko, Ukrajinci pod okupáciou Ma?arska, Šípové krí?e, Bitka pri Lechu, Ma?arská republika rád, Ma?arské krá?ovstvo, Turul, Braslav, Druhá viedenská arbitrá?, Biely teror, Abov, Zemplín. Vý?atok: Uhorsko (lat. Hungaria/Vngaria, nem. , ma?. Magyarország, chorv. a srb. Ugarska, rum. Ungaria) alebo uhorský štát bol štátny útvar v Karpatskej kotline od 10. storo?ia do roku 1918. Do roku 1000 bol knie?atstvom a teda sa pre toto obdobie (dnes) nazýva aj Uhorské knie?atstvo. Od roku 1001 do svojho zániku v roku 1301 bol krá?ovstvom a teda sa pre toto obdobie nazýva aj Uhorské krá?ovstvo (lat. Regnum Hungariae/Vngarie, nem. resp. v posledných desa?ro?iach Königreich Ungarn, ma?. Magyar Királyság, chorv. a srb. Kraljevina Ugarska, rum. Regatul Ungariei). Niektorí slovenskí autori (napr. Encyklopédia Slovenska) pou?ívajú inú terminológiu: Pojmy Uhorské krá?ovstvo a Uhorsko pova?ujú za synonymá a namiesto Uhorského knie?atstva hovoria o Gejzovom knie?atstve. Od roku 1526 do svojho zániku (?i?e takmer 400 rokov) bolo Uhorsko integrálnou a trvalou ?as?ou habsburskej monarchie ?i?e rakúskej monarchie, preto nemalo vlastných vládcov (jeho vládcami boli panovníci Rakúska, ktorí boli formálne korunovaní aj za uhorských krá?ov) a do roku 1867 bolo politicky aj hospodársky riadené z Viedne (hoci formálne malo aj vlastné inštitúcie). Pribli?ne od roku 1541 do konca 17. storo?ia bolo Uhorsko územne obmedzené na dnešné Slovensko, Burgenland a západné Chorvátsko a menšie pri?ahlé oblasti a nazývalo sa Krá?ovské Uhorsko. V rokoch 1804 - 1867 bolo Uhorsko zárove? ?as?ou Rakúskeho cis...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición