Felsefe Terimleri: Budizm Terimleri, Felsefi Kavramlar, Siyaset Felsefesi Terimleri, Ruh, Marx' N Insan Do as Kuram, Vipassana

 
9781232940265: Felsefe Terimleri: Budizm Terimleri, Felsefi Kavramlar, Siyaset Felsefesi Terimleri, Ruh, Marx' N Insan Do as Kuram, Vipassana

Kaynak: Wikipedia. Sayfalar: 69. Bölümler: Budizm terimleri, Felsefi kavramlar, Siyaset felsefesi terimleri, Ruh, Marx'?n insan do?as? kuram?, Vipassana, Sekiz A?amal? Asil Yol, Anatta, Paradigma, Sutra, Ki?isel kimlik, Sangha, Ölümden sonra ya?am, Egemenlik, Biyoiktidar, Tinsel, Uyan??, Mutlak, Sosyal Darwinizm, Samadhi, De?er, Realite, Kader, ?kiliksizlik, Logos, Nesnel bilgi, Sezgi, Paradigma de?i?imi, Üstinsan, Ezeli Hikmet, Bilgi rejimleri, Ontoloji, Nirvana, Matematiksel soyutlama, Yersizyurtsuzluk, Gerçek, Simulakrum, Arkhe, Analoji, Arhat, Terminus, Sokratik yöntem, Tanr? öldü, Nesnellik, Do?ruluk, Zorunluluk, Ad hoc, Kategori, Birey, Bodhipakkhiyadhamma, Özgür irade, Töz, Teleoloji, ?stenç, Apeiron, Hürriyet, Be? ?lke, Görecilik, Solipsizm, Evrensellik, Olgu, Varolu?, Varl?k, Ontolojik kan?t, Hilomorfizm, Antropik ilke, Praksis, Diyalog, Ceteris Paribus, Jus sanguinis, Nous, Antroposantrizm, Kültür felsefesi, Diyalektik mant?k, Çark?felek, Rasyonellik, Homo sacer, Cesaret, Minör, Formel mant?k, Yücelik, Patafizik, Karuna, Negatif haklar, Aç?k ve seçik, Trikaya, Prajna, Köle ahlak?, Majör, Olanak, Kapal? toplum, Amor Fati, Aç?k / kapal? ahlak, Kayrac?l?k, Yenipisagorculuk, Adil sava? kuram?, Tözcülük, Panlojizm, Ad tan?m?, Antipozitivizm, Akademik felsefe. Al?nt?: Ruh, din ve felsefede, insan varl???n?n maddi olmayan taraf? ya da özü olarak tan?mlan?r ve genellikle bireysellikle (zât) e?anlaml? olarak ele al?n?r. Teoloji'de ruh ki?inin ilahîli?e i?tirak eden k?sm? olarak tan?mlan?r ve genellikle bedenin ölümünden sonra ki?inin varl???n? sürdüren k?sm? olarak ele al?n?r. Birçok kültür insan ya?am?n?n ya da varl???n?n cismani olmayan kayna??n? ruh ile özde? tutmu? ve birçok kültür tüm canl?lar? ruhlara dayand?rm??t?r. Tarih-öncesi halklarda bile vücut ile onu canl? k?lan aras?nda bir ayr?m yap?ld??? görülmektedir. Birçok dini ve felsefi ak?mda, her canl?n?n bir unsuru olan, var olmas? için fiziksel maddeye ihtiyaç duymayan, madde-d???, alg?lanamaz, tezahür...

"Sinopsis" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición