Tehlikedeki türler: Gök balina, Kaplan, Mabet agaci, Nesli tehlike altinda olan türlerin listesi, Oluklu balina, Asya yaban köpegi, Hint tapiri

 
9781232935599: Tehlikedeki türler: Gök balina, Kaplan, Mabet agaci, Nesli tehlike altinda olan türlerin listesi, Oluklu balina, Asya yaban köpegi, Hint tapiri
Reseña del editor:

Kaynak: Wikipedia. Sayfalar: 23. Bölümler: Gök balina, Kaplan, Mabet a?ac?, Nesli tehlike alt?nda olan türlerin listesi, Oluklu balina, Asya yaban köpe?i, Hint tapiri, Ganj ve ?ndus nehir yunusu, Kaplan kum köpek bal???, Beyaz ba?l? yunus, Panda, Afrika yaban köpe?i, S?raz bal???, Kara semenderi, ?eytan vatozu. Al?nt?: Gök balina (Balaenoptera musculus), en büyükleri 40 metreyi bulan boyu ve 300 tonu geçebilen a??rl???yla, gelmi? geçmi? en büyük hayvan oldu?una inan?lan bir deniz memelisidir. Cetacea (balinalar) tak?m?n?n Mysticeti (di?siz balinalar) alt tak?m?na dahil türlerden olan gök balina, Arktik Okyanus d???ndaki tüm dünya denizlerinde yay?l?m gösterir. Daha çok bireysel ya da anne ve yavrusunu içeren çiftler halinde ya?ayan, 2-3 y?lda bir ve yakla??k bir y?ll?k gebelik süresi sonunda tek yavru do?urarak üreyen gök balina, dünyan?n ispermeçet balinas?ndan sonraki en yüksek sesli ikinci hayvan türüdür. 80 y?la kadar ya?ayabilecekleri öngörülen gök balinalar?n tek do?al dü?man? ise katil balinalard?r. Di?er di?siz balinalar gibi, gök balinalar da temelde zooplankton (özellikle kril) avlayarak beslenirler. Balina avc?l???n?n ilk dönemlerinde görece küçük ve yakalanmas? kolay olan ispermeçet ve benzeri balinalar?n nüfuslar?n?n çok azalmas? sonucunda, balina avc?lar?n?n gözü daha büyük balinalara çevrilmi?tir. 1864'de buharl? gemiler ile büyük balinalar? avlamak için özel olarak tasarlanm?? z?pk?nlar?n balinac?l?kta devreye girmesiyle birlikte, gök balinalar da hedef haline gelmi? ve Uluslararas? Balinac?l?k Kurulu'nun bu canl?lar?n avlanmas?n? 1966'daki yasaklay???na kadar geçen 100 y?ll?k dönemde de küresel nüfuslar? 100 y?l önceki nüfuslar?n?n %1'inin alt?na inmi?tir. Uluslararas? Do?a ve Do?al Kaynaklar? Koruma Birli?i'nin olu?turdu?u Tehdit Alt?ndaki Türlerin K?rm?z? Listesi'nde ilk yer ald??? günden bu yana tehdit alt?ndaki türlerden oldu?u kabul edilen gök balinalar, 2002 y?l?n?n bir ara?t?rmas?na göre (Committee on the Status of Endangered Wildlife in ...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición