Metafizik: Antroposofi, Determinizm, Ezoterik kozmoloji, Metafizik kuramlari, Monizm, Nedensellik, Ontoloji, René Descartes, Ruhani varliklar

0 valoración promedio
( 0 valoraciones por GoodReads )
 
9781232930280: Metafizik: Antroposofi, Determinizm, Ezoterik kozmoloji, Metafizik kuramlari, Monizm, Nedensellik, Ontoloji, René Descartes, Ruhani varliklar
Reseña del editor:

Kaynak: Wikipedia. Sayfalar: 25. Bölümler: Antroposofi, Determinizm, Ezoterik kozmoloji, Metafizik kuramlar?, Monizm, Nedensellik, Ontoloji, René Descartes, Ruhani varl?klar, Zaman, Zihin, ?eytan, Zaman Bankac?l???, Albert Schweitzer, Belirlenimlilik, Anatta, Ki?isel kimlik, Belirsizlik ilkesi, Rudolf Steiner, Zaman serisi, Realite, Beklenti etkisi, ?kiliksizlik, Ananda Coomaraswamy, Kartezyen koordinat sistemi, Ezeli Hikmet, Elea Okulu, Gün, Cogito ergo sum, Birey, Saat, Ouija, Etiyoloji, Kürelerin müzi?i, Toplumsal psikolojik bilinç mimarl???, ?lliyet ba??, Özcülük, Objektivizm, Belirlenimsizlik, Yek, Hûlul. Al?nt?: ?eytan, birçok din ve mitolojide, insanlar? kötülü?e te?vik etti?ine inan?lan, adaletsizli?in ve tüm kötülüklerin anas? kabul edilen varl?k. ?blis sözcü?ü de ço?u zaman ?eytan ile ayn? anlamda kullan?l?r. Yeryüzündeki birçok dinde ve mitolojilerde ?eytan, genellikle do?aüstü güçlere sahip, sürekli insanlar? dinden, dolay?s?yla yarat?c?s?n?n emirlerinden uzakla?t?rmaya çal??an bir varl?k olarak dü?ünülmü?tür. Bunun yan?s?ra ?eytan'a tapan veya ?eytan'? yücelten din ve ak?mlar da mevcuttur. Kendi yalanlar?na kananlar? ilk Cehennem'e sokacak kendisidir. Bütün dinlerdeki ortak nokta ?eytan'?n dünyevi hareket etti?idir. S?rf bu gerçek bile baz?lar?n?n ?eytan konusundaki tutarl???n? kan?tlar, çünkü sadece Dünya'ya kendini adamak din d??? bir olgudur, ?eytan'? bize ö?reten nedir, dindir. Tutarl?l?k amac?yla tüm hepsini de?erlendirdi?imizde ise ortak noktay? de?il olmas? gerken sonuca ula??r?z o da, ?eytan do?ruluk ad?na de?il gerçeklik ad?na ya?amaktad?r, gerçekleri gören zihni gurura kap?l?p insan hakk?ndaki hertürlü gerçe?i ortaya dökmek istemektedir. Asl?nda oda evrende zaten ondan öncede yarat?lm?? veya mecburi var olan bir potansiyel gerçe?in tezahürüdür, insan gibi biçim almas?d?r. "Muhalif, bozucu ve bozguncu" gibi anlamlara gelen ?branice "Satan" kelimesinin kökü "komplo kurmak" anlam?na gelir. ?branice'den Latince ve Yunanca'ya, oradan da di?er b...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición