Matematiksel ekonomi: Ekonometri, Optimizasyon, Güven araligi, Dogrusal programlama, Alti sigma, Vektör otoregresyon, Miktar endeks sayilari

 
9781232930082: Matematiksel ekonomi: Ekonometri, Optimizasyon, Güven araligi, Dogrusal programlama, Alti sigma, Vektör otoregresyon, Miktar endeks sayilari
Reseña del editor:

Kaynak: Wikipedia. Sayfalar: 30. Bölümler: Ekonometri, Optimizasyon, Güven aral???, Do?rusal programlama, Alt? sigma, Vektör otoregresyon, Miktar endeks say?lar?, ?lgisiz Alternatiflerin Ba??ms?zl???, Geometrik medyan, Delta metodu, Otoregresif hareketli ortalamalar modeli, Ayr?k seçim, Bir VAR(p)nin Genel Matris Gosterimi, EViews, E?bütünle?me, Sinirsel ?ebeke, Durbin-Watson istatisti?i, Birim kök, Dickey Fuller testi, Otoregresif ko?ullu de?i?en varyans, King kanunu, Chow testi. Al?nt?: Bir güven aral??? istatistik biliminde bir anakütle parametresi için bir çe?it aral?k kestirimi olup bir ç?kar?msal istatistik çözüm arac?d?r. Bir anakütle parametre de?erinin tek bir say? ile kestirimi yap?laca??na, bu parametre de?erini kapsabilecek iki (alt ve üst s?n?r) say?dan olu?an bir aral?k bulunulur. Böylece güven aral?klar? bir kestirimin ne kadar güvenilir oldu?unu gösterir. Bulunan aral???n anakütle parametresini içine al?p kapsamas?n?n ne kadar olas?l??? buldu?u güven düzeyi veya güven katsay?s? ile belirlenir. Bir güven aral??? her zaman, bir yüksek yüzde orant? olarak ifade edilen, bir güven düzeyi ile birlikte verilir; örne?in geleneksel olarak istatistikçiler %99 güven aral??? veya %95 güven aral??? veya %90 güven aral??? ?eklinde ifadeler kullan?rlar. Bir güven aral???n?n iki uç (alt ve üst) noktas? güven s?n?rlar? olarak an?l?r. Arzu edilen güven düzeyini yükseltmek, güven aral???n?n geni?lemesine yol açar. Herhangi verilmi? bir durumda kullan?lan kestirim yöntemi için, guven düzeyi gittikçe büyültülürse, ç?kart?lan güven aral??? da gittikce geni?leyecektir. Bir güven aral???n?n hesaplanmas?, genel olarak kestirim yönteminin özellikleri hakk?nda gayet belirli varsay?mlar?n yap?lmas?n? gerektirir. Bundan aç?ktir ki güven aral??? hesaplamas? bir parametik ç?kar?msal analiz arac?d?r. Örnegin bir anakütle ortalamas? hakk?nda ç?kar?m yapmak için örneklem verileri kullan?larak haz?rlanan bir anakütle ortalamas? güven aral??? kurmak icin, örneklemin rasgele oldu?un...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición