Genetigin alt alanlari: Genetik mühendisligi, Klasik genetik, Moleküler genetik, Populasyon genetigi, Uygulamali genetik, Kodlamayan RNA

 
9781232925842: Genetigin alt alanlari: Genetik mühendisligi, Klasik genetik, Moleküler genetik, Populasyon genetigi, Uygulamali genetik, Kodlamayan RNA
Reseńa del editor:

Kaynak: Wikipedia. Sayfalar: 44. Bölümler: Genetik mühendisli?i, Klasik genetik, Moleküler genetik, Populasyon geneti?i, Uygulamal? genetik, Kodlamayan RNA, DNA profillemesi, Genetik kod, Mesajc? RNA, Viral vektör, Genetik ba?lant?, Nokta mutasyon, Biyomühendislik, Gen duplikasyonu, Rekombinant DNA teknolojisi, Telomer, Kodon, Sinaptonemal kompleks, Rekombinasyon, Polimeraz zincir tepkimesi, Holliday ba?lant?s?, Ekolojik genetik, Alel, Mendel geneti?i, Popülasyon geneti?i, Gen yal?t?m?, Ba?lama, Genler ve aleller, Gen amplifikasyonu, Moleküler klonlama, Fotoreaktivasyon, Pedigre çizelgesi, Monohibrit çaprazlama, Genomik, Gen aktar?m?, Blasticidin S, Nükleik asit hibritle?mesi, Medikal genetik, Histon, Nükleozom, Gen havuzu, Okazaki parçalar?, Kar??mal? kal?t?m, DNA mikroçip, Gen frekans?, Mikroenjeksiyon, Elektroporasyon, CGH, Nükleik asit melezleme yöntemleri, Pangenezis, Çerçeve kaymas? mutasyonu, Rekombinant seçimi, Genetik seçim yöntemleri, ?mmünokimyasal seçim yöntemleri, X inaktivasyonu, Ames testi, Geri çaprazlama, Segregasyon, Dihibrit çaprazlama, Replizom, Kantitatif genetik, Trihibrit çaprazlama. Al?nt?: Kodlamayan RNA, proteine çevirisi yap?lmayan i?levsel bir RNA molekülüdür. ?ngilizce literatürde non-coding RNA'n?n k?saltmas? olan ncRNA olarak an?l?rlar, daha az s?kl?kla kullan?lan di?er adlar? non-protein-coding RNA (npcRNA; protein kodlamayan RNA), non-messenger RNA (nmRNA; mesajc? olmayan RNA), small non-messenger RNA (snmRNA; küçük mesajc? olmayan RNA), functional RNA (fRNA; i?levsel RNA). Küçük RNA (?ngilizce small RNA veya sRNA) terimi bakterilerde kullan?l?r. Kodlamayan RNA'n?n yaz?ld??? DNA dizileri RNA geni veya kodlamayan RNA geni olarak adland?r?l?r. Kodlamayan RNA'lar aras?nda, ta??y?c? RNA, ribozomal RNA gibi yayg?n ve i?levsel olarak önemli RNA'lar?n yan? s?ra, snoRNA'lar, mikroRNA'lar, siRNA'lar ve piRNA'lar say?labilir. Gen kodlamayan RNA'lar?n bir cinsi olan uzun ncRNA'lar?n baz? örnekleri olarak Xist ve HOTAIR gösterilebilir (ncRNA...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición