Dusledky druhé svetové války: Postupimská dohoda, Vysídlení Nemcu z Ceskoslovenska, Marshalluv plán, Jaltská konference, Okupacní zóny Nemecka

0 valoración promedio
( 0 valoraciones por Goodreads )
 
9781232864011: Dusledky druhé svetové války: Postupimská dohoda, Vysídlení Nemcu z Ceskoslovenska, Marshalluv plán, Jaltská konference, Okupacní zóny Nemecka
Reseńa del editor:

Zdroj: Wikipedia. Stránky: 23. Kapitoly: Postupimská dohoda, Vysídlení N?mc? z ?eskoslovenska, Marshall?v plán, Jaltská konference, Okupa?ní zóny N?mecka, Po?et ob?tí druhé sv?tové války, Werwolf, Ústecký masakr, Sov?tská okupa?ní zóna N?mecka, N?mecko-polská státní hranice, Postupimská konference, Operace Paperclip, Morgenthau?v plán, Smlouva o kone?ném uspo?ádání ve vztahu k N?mecku, Zho?elecká smlouva, Svaz vyhnanc?, Okupa?ní zóny Rakouska, Pa?í?ské mírové smlouvy, Akce B, N?mecký hospodá?ský zázrak, Spole?nost pro obnovu Lidic. Vý?atek: Jeden nebo více u?ivatel? zpochybnili nezaujatost, ov??itelnost, faktickou p?esnost nebo encyklopedi?nost, p?ípadn? i další aspekty tohoto ?lánku. Podrobn?jší zd?vodn?ní najdete v diskusi.Informace pro vkladatele šablony: Vlo?te prosím na diskusní stránku zd?vodn?ní vlo?ení šablony. Tento ?lánek z oblasti historie pot?ebuje úpravy. M??ete Wikipedii pomoci tím, ?e ho vhodn? .Jak by m?ly ?lánky vypadat, popisuje stránka Vzhled a styl. Transport vysídlených ?eských N?mc? po druhé sv?tové válceVysídlení N?mc? nebo také vyhnání ?i odsun byla masová deportace n?meckého obyvatelstva z ?eskoslovenska, p?edevším z území Sudet, ke které došlo po druhé sv?tové válce mezi lety 1945-1946. Myšlenka masového transportu obyvatelstva vznikla ji? po první sv?tové válce; ?ešení komplikované národnostní skladby a z ní pramenících t??kých konflikt? a nep?ekonatelných antagonism?, zejména ve st?ední a východní Evrop?, m?lo p?inést „zjednodušení národnostního slo?ení". Jedním z prvních, kdo toto opat?ení propagoval, byl nap?. francouzský sociolog Bernard Lavergne. Tato metoda byla skute?n? pou?ita, a to p?i ?ešení vztah? mezi ?eckem a Tureckem na Balkán?. Jednalo se však v mezivále?né Evrop? o výjime?né ?ešení. Problémy komplikovaného národnostního slo?ení byly spíše ?ešeny soustavou tzv. ochrany minorit (opat?ení versailleské konference). Myšlenkou odsunu N?mc? z ?eskoslovenska se té? zabývala britská vláda. Ochrana menšin pod patronátem Spole?nos...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición