Rímské právo: Rímský senát, Seznam rímských zákonu, Rímská shromázdení, Rímské obcanství, Zákon dvanácti desek, Cenzura, Impérium, Klient

0 valoración promedio
( 0 valoraciones por Goodreads )
 
9781232856092: Rímské právo: Rímský senát, Seznam rímských zákonu, Rímská shromázdení, Rímské obcanství, Zákon dvanácti desek, Cenzura, Impérium, Klient
Reseńa del editor:

Zdroj: Wikipedia. Stránky: 30. Kapitoly: ?ímský senát, Seznam ?ímských zákon?, ?ímská shromá?d?ní, ?ímské ob?anství, Zákon dvanácti desek, Cenzura, Impérium, Klient, Kolonát, Pater familias, Pragmatická sankce, Mancipace, Vydr?ení, Edikt, Alarich?v breviá?, Cita?ní zákon, Codex Theodosianus, Damnatio memoriae, Proskripce, Oppi?v zákon, Intercese, Manus, Reforma Servia Tullia, Coemptio, Confarreatio, Nabytí, Potestas, Závdavek, Tempus continuum, Tempus utile. Vý?atek: ?ímské právo je právní systém, který se vyvinul ve starov?ké ?ímské obci a postupn? se rozší?il po celé ?ímské ?íši. Vývoj ?ímského práva je velmi dlouhý, proto?e jeho základy sahají do zvykového práva, které má po?átek v protoitalických kulturách. Psaná podoba ?ímského práva za?íná rokem 449 p?. n. l., kdy byl sepsán Zákon dvanácti desek, a bez p?erušení právní kontinuity pokra?uje a? do doby císa?e Justiniána I., který kolem roku 530 na?ídil jeho shromá?d?ní a sepsání. V této podob? Justiniánské kodifikace se principy ?ímského práva staly základem právního systému Byzantské ?íše. Kolem roku 1100 vzniklo na jejím základ? ?ímské církevní právo (kánonické), je? se pak za?alo studovat na univerzitách a stalo se vzorem pro panovnická práva evropských zemí. B?hem této dlouhé doby se ovšem m?nila spole?enská i politická situace a objevovaly se nové problémy. ?ímská obec (polis) prošla velmi slo?itým vývojem, který za?íná vládou král? v m?stském stát?, p?es nastolení republiky a její expanzi a? po vytvo?ení supervelmoci v dob? císa?ství. Ka?dá z t?chto epoch m?la jiné pot?eby, na n?? muselo právo reagovat. S vývojem samoz?ejm? p?icházela ?ada zm?n a jak se objem právních témat a jednání rozši?oval, za?alo se i ?ímské právo d?lit na n?kolik ?ástí, je? spolu souvisely, ale zabývaly se ka?dá jinou oblastí a jiným druhem práva. Hranice mezi nimi nejsou ovšem ostré, nicmén? celkem z?etelné a hlavn? prakticky u?ite?né. Podobn? jako ve starov?kém ?ecku, vyvinul se i ?ímský právní systém z nepsaného zvykového res...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición