Pravopis: Digrafy, Interpunkce, Transkripce, Ceský pravopis, Vyjmenovaná slova, Anglický pravopis, Pravidla ceského pravopisu

0 valoración promedio
( 0 valoraciones por Goodreads )
 
9781232843986: Pravopis: Digrafy, Interpunkce, Transkripce, Ceský pravopis, Vyjmenovaná slova, Anglický pravopis, Pravidla ceského pravopisu
Reseńa del editor:

Zdroj: Wikipedia. Stránky: 33. Kapitoly: Digrafy, Interpunkce, Transkripce, ?eský pravopis, Vyjmenovaná slova, Anglický pravopis, Pravidla ?eského pravopisu, Jednoduchý systém transliterace bulharštiny, Zaviná?, K?í?ek, Kapitalizace, Poml?ka, ?árka, Vlastní jméno, Interpunk?ní znaménko, Uvozovky, Spojovník, Vyk?i?ník, Nezlomitelná mezera, Závorky, Internetová jazyková p?íru?ka, P?eklep, St?edník, Kapitonym, Otazník, Pilip?v dodatek, Sp?e?kový pravopis, Apostrof, Výpustka, Gramatika ?eská v dvojí stránce, Lomítko, Grafém, Dvojte?ka, Homograf, Ts, Tš. Vý?atek: Pravopis (té? ortografie ?i starším pravopisem orthografie, z ?eckého , co? je slo?enina ze slov (orthos) správný a (grafos) píšící) je ustálený zp?sob záznamu zvukové podoby spisovného jazyka systémem grafických znak?. Obecn? bývá uznáván pravopis vyhlášený p?íslušnou státní nebo v?deckou institucí nebo významným odborníkem nebo u?ívaný významnou skupinou u?ivatel? jazyka. V rozporu s ur?itým pravopisem je psaní s chybami nebo u?ívání jiného pravopisu. Nej?ast?jším p?edch?dcem písma byla tzv. "písma" obrázková ?i piktografická. Tím, ?e se jednalo o sled více ?i mén? stylizovaných obrázk?, které bylo mo?no interpretovat pom?rn? voln? s ohledem na konkrétní jazykovou formulaci, nešlo v p?ísném slova smyslu o písma, jak jsou dnes b??n? definována. Výhodou oproti mluvenému jazyku bylo nejen trvanlivé uchování sd?lení, ale zvláš? v tomto p?ípad? i usnadn?ní komunikace mezi kmeny u?ívajícími r?zné jazyky. Teprve pevným a p?ímo?arým konven?ním spojením ur?ité grafické jednotky s jednotkou jazyka z t?chto soustav vznikalo skute?né písmo. Další etapou vývoje byl v období cca 3000 a? 2000 p?. n. l. vznik písem, v nich? p?vodní piktogramy nebyly ji? spojovány voln? s ozna?ovanými p?edm?ty, ale p?ímo s jednotkami konkrétního jazyka - slovy nebo morfémy, nezachycovaly však výslovnost t?chto jednotek. N?kdy se jim proto ?íká písma ideografická, který?to pojem se však pro svou kontroverznost v odborných kruzích tak?ka nep...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición