Kódování: Q kódy v radioprovozu, Seznam mezinárodních smerových císel, Cyklický redundantní soucet, Morseova abeceda, Cárový kód

0 valoración promedio
( 0 valoraciones por Goodreads )
 
9781232834816: Kódování: Q kódy v radioprovozu, Seznam mezinárodních smerových císel, Cyklický redundantní soucet, Morseova abeceda, Cárový kód
Reseńa del editor:

Zdroj: Wikipedia. Stránky: 32. Kapitoly: Q kódy v radioprovozu, Seznam mezinárodních sm?rových ?ísel, Cyklický redundantní sou?et, Morseova abeceda, ?árový kód, International Bank Account Number, METAR, International Standard Book Number, Identifika?ní ?íslo osoby, Poštovní sm?rovací ?íslo, Aritmetické kódování, Binární kód, Index GRAU, Da?ové identifika?ní ?íslo, Seznam kód? zemí podle FIFA, SMILES, Eliasovo gama kódování, ?íselník, InChI, Hanky code, Geek code, Redundance, Diferenciální kódování Manchester, NRZ, Skytalé, Mezinárodní telegrafní abeceda ?. 2, Prefixový kód, CQD, Kraftova nerovnost, Return to Zero, Samodetekující kód, Hydrologické po?adí, SOS, Prstová abeceda, Kód ONS. Vý?atek: Q kód - smluvené t?ípísmenné mezinárodn? platné zkratky pou?ívané p?i radioprovozu. Jejich cílem je zrychlit komunikaci a vyjád?it ve t?ech znacích celou v?tu. Za prvním znakem, kterým je v?dy „Q" následují další dv? písmena. Podle prost?edního písmene m??eme posoudit, do které kategorie p?íslušný znak nále?í (nap?. letecká, námo?ní slu?ba apod.). Q kód je univerzální a pou?ívá ho v?tšina slu?eb pou?ívající bezdrátové fonické spojení. Q kódy jedné kategorie však nejsou ur?eny výhradn? pro jednu konkrétní slu?bu, kódy se tedy ?asto prolínají. Nap?íklad radioamatérský Q-kodex nemá p?esn? ohrani?ený úsek, ale vybírá si výrazy z více kategorií. Je-li kód ukon?en otazníkem, má charakter v?ty tázací. Bez otazníku má charakter v?ty oznamovací nebo p?ikazovací. N?které Q kódy je mo?né doplnit up?es?ujícím údajem, n?které to dokonce vy?adují jako nutnost, u n?kterých je p?ímo uveden vý?et a význam up?es?ujících ?íslic. Kladnou odpov?? zd?raz?ujeme písmenem „C" (Confirm) nap?. QRH C, zápornou písmenem „N" (Nil, Negative) nap?. QSB N. P?íklad ?ásti radioprovozu s pou?itím Q kód?: Následující tabulky nemusí být úplné, r?zné slu?by v pr?b?hu ?asu n?které Q kódy p?idávají nebo od nich naopak upoušt?jí jako od ji? p?e?itých. V Tabulce 1 jsou uvedeny p?edevším Q kódy pou?ívané v radioamat...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición