Fenoly: Benzendioly, Fenolethery, Triclosan, Permethrin, Thymol, Kyselina ellagová, Deltamethrin, Karvakrol, Eugenol, Hydrochinon, Polyfenol

0 valoración promedio
( 0 valoraciones por Goodreads )
 
9781232828310: Fenoly: Benzendioly, Fenolethery, Triclosan, Permethrin, Thymol, Kyselina ellagová, Deltamethrin, Karvakrol, Eugenol, Hydrochinon, Polyfenol
Reseńa del editor:

Zdroj: Wikipedia. Stránky: 27. Kapitoly: Benzendioly, Fenolethery, Triclosan, Permethrin, Thymol, Kyselina ellagová, Deltamethrin, Karvakrol, Eugenol, Hydrochinon, Polyfenol, Bisfenol A, Hexachlorofen, Kapsaicin, Aflatoxin, Guajakol, Apomorfin, Pentachlorfenol, Bromoxynil, Xylenol, 2-fenylfenol, Fenolftalein, Paracetamol, Anisol, Kurkumin, Vanilin, Brucin, Kresol, Gingerol, Resorcinol, Kyselina pikrová, Propofol, Zingeron, Kyselina salicylová, Kanabinol, Nonylfenol, Oktopamin, Noradrenalin, Pyrogallol, Ethylvanilin, Pyrokatechol, P-chlorkresol, Oxybenzon, Tetrabrombisfenol A, Metol, 1-naftol, Amidol, Floroglucinol, Sildenafil, Sezamol, Chavikol, 2-naftol, Parabeny, Rafoxanid, Kreosol, Naproxen, Katecholamin, Metylparaben, Isoeugenol. Vý?atek: Triclosan (té? triklosan, systematický název 5-chlor-2-(2,4-dichlorfenoxy)fenol) je silné protibakteriální a protihoubové ?inidlo. Tato organická látka je bílý prášek slabého aromatického/fenolového pachu. Je to chlorovaná aromatická slou?enina, obsahující jak etherové, tak fenolové funk?ní skupiny. Fenoly mají ?asto antibakteriální vlastnosti. Triclosan je jen mírn? rozpustný ve vod?, ale dob?e se rozpouští v ethanol, diethyletheru a silných zásadách, nap?íklad 1 M hydroxidu sodném. Triclosan lze získat ?áste?nou oxidací benzenu nebo kyseliny benzoové, kumenovým procesem nebo Raschigovým procesem. Vyskytuje se také jako produkt oxidace uhlí. Triclosan se p?idává do mýdel (0,15 - 0,30 %), deodorant?, past na zuby, holicích krém?, ústních vod a ?isticích prost?edk?. Je té? napoušt?n do ?ím dál v?tšího po?tu spot?ebitelských výrobk?, nap?íklad kuchy?ských nástroj?, hra?ek, lo?ního prádla, pono?ek a odpadkových pytl?. Triclosan se ukazuje být ú?inný ve sni?ování bakteriální kontaminace rukou a ošet?ených p?edm?tech. Sprchování nebo koupání ve 2% triclosanu se nedávno stalo doporu?eným re?imem pro dekolonizaci pacient?, jejich? k??e je osídlena bakterií Staphylococcus aureus rezistentní na methicilin (Methicilin-rezistentní zla...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición