Ekonomické teorie: Ekononomické teorie, Tragédie obecní pastviny, Rakouská skola, Konzumerismus, Teorie závislosti, Teorie verejné volby

0 valoración promedio
( 0 valoraciones por Goodreads )
 
9781232827597: Ekonomické teorie: Ekononomické teorie, Tragédie obecní pastviny, Rakouská skola, Konzumerismus, Teorie závislosti, Teorie verejné volby
Reseńa del editor:

Zdroj: Wikipedia. Stránky: 27. Kapitoly: Ekononomické teorie, Tragédie obecní pastviny, Rakouská škola, Konzumerismus, Teorie závislosti, Teorie ve?ejné volby, Lafferova k?ivka, Laissez faire, Ekonomie strany nabídky, Kapitalismus, Keynesiánství, Samospráva pracujících, Monetarismus, Korporativismus, Merkantilismus, Praxeologie, Mutualismus, Sociální kapitál, Man?elé Webbovi, Rakouská teorie hospodá?ského cyklu, Škola racionálního o?ekávání, Teorie racionální volby, Neoklasická ekonomie, Fyziokratismus, Ekonomický nacionalismus, Ekonomický liberalismus, Nadhodnota, Malthuziánství, Imputace, Marginalismus, Pozitivní ekonomie, Recipro?ní poptávka, Ekonomický okruh, Normativní ekonomie, Teorie firmy. Vý?atek: Tento ?lánek z oblasti ekonomiky pot?ebuje úpravy. M??ete Wikipedii pomoci tím, ?e ho vhodn? .Jak by m?ly ?lánky vypadat, popisuje stránka Vzhled a styl. B?hem 18. a 19. století ud?lala ekonomie zna?ný pokrok. Do 18. století se jednalo o ekonomiku tzv. premoderní, která se pozd?ji rozvinula v ekonomiku tzv. brzy moderní, do které pat?í nap?íklad merkantilismus a kameralismus. V 18. století Adam Smith polo?il základy moderní ekonomiky, kdy? sepsal dílo zvané „Bohatství národ?". Jednalo sice o soupis ji? d?íve známých poznatk?, ovšem i p?es to je Adam Smith nazýván zakladatelem moderní ekonomiky. Ekonomické teorie 18. a 19. století jsou v?tšinou reakcí na ekonomickou teorii merkantilismu, první bur?oazn? ekonomickou teorii datující se od 16. století. Merkantilismus vychází z p?edpokladu, ?e prosperita národa závisí p?edevším na jeho kapitálových zdrojích, (mno?ství drahých kov?) a na mezinárodním obchodu (p?evaha exportu nad importem), za tím ú?elem jsou zvyšována dovozní cla. Merkantilismus je na po?átku 18. století postupn? vyst?ídán jinými teoriemi (nap?íklad fyziokratismem) a ty jsou na p?elomu 18. a 19. století nahrazeny klasickou politickou ekonomií. V 19. století p?ichází Karl Marx se svou teorií komunistické spole?nosti, která je bezt?ídní, kde si všichn...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición