Polskie rody rycerskie: Awdancy, Gryfici-Swiebodzice, Lisowie, Powalowie, Wierzbnowie, Gruszeccy herbu Lubicz, Kurowie, Dydynscy

0 valoración promedio
( 0 valoraciones por GoodReads )
 
9781232670117: Polskie rody rycerskie: Awdancy, Gryfici-Swiebodzice, Lisowie, Powalowie, Wierzbnowie, Gruszeccy herbu Lubicz, Kurowie, Dydynscy
Reseña del editor:

?ród?o: Wikipedia. Strony: 23. Rozdzia?y: Awda?cy, Gryfici-?wiebodzice, Lisowie, Powa?owie, Wierzbnowie, Gruszeccy herbu Lubicz, Kurowie, Dydy?scy, Andrzej z Brze?nicy, Wojs?aw Powa?a, Skarbimir z rodu Awda?ców, Jaksa Gryfita, Klemens z Ruszczy, Szymon Rudnicki, Marek z Brze?nicy, Miko?aj Gryfita, Klemens z Brze?nicy, Henryk z Wierzbna, Gedko Powa?o, Jan Klimontowic, Janusz Wojs?awic, Micha? Awdaniec, Teodor Gryfita, Jan z Wierzbna, Stefan Starszy z Wierzbna, Mieroszewscy, Olt ?yrowic, Wierzbi?ta z Ruszczy, Stefan M?odszy z Wierzbna, Stefan z Wierzbna, Fasold z Wierzbna, Andrzej z Wierzbna, Szymon z Wilkowa. Fragment: Awda?cy,; - to pot??ny ród rycerski pochodzenia germa?skiego w dawnej Polsce, u?ywaj?cy herbu Avdank. Dok?adne pochodzenie rodu Awda?ców, jak równie? czas i okoliczno?ci w jakich przybyli na ziemie polskie, nie zosta?y jak dot?d ca?kowicie wyja?nione. Na temat pochodzenia tego rodu sformu?owano szereg, mniej lub bardziej prawdopodobnych teorii. Z racji du?ej dowolno?ci w interpretowaniu faktów historycznych, jak równie? braku oparcia w ?ród?ach pisanych, teorie te nale?y na razie uzna? za daleko posuni?te hipotezy, wymagaj?ce weryfikacji na drodze bada? historycznych. Mimo wielu niepewno?ci i znaków zapytania dotycz?cych pochodzenia rodu Awda?ców, wi?kszo?? badaczy, zgadza si? z twierdzeniem, ?e za?o?yciele tego rodu byli z pochodzenia Skandynawami lub Anglo - Sasami i przybyli do Polski na prze?omie X-XI wieku. Ród Awda?ców najwi?ksze znaczenie osi?gn?? w XI-XII wieku, kiedy jego cz?onkowie piastowali wysokie godno?ci dworskie i ko?cielne. Do historycznych przedstawicieli Awda?ców nale?eli m.in.: Micha?, prawdopodobny fundator klasztoru w Lubiniu, oraz jego synowie - Skarbimir, wychowawca, nast?pnie palatyn (wojewoda) Boles?awa III Krzywoustego, wspomagaj?cy go w walce ze Zbigniewem i w wojnach na Pomorzu, fundator ko?cio?a w Skalbmierzu, skazany na o?lepienie za bunt w 1117 przeciwko ksi?ciu, i Micha?, kanclerz Boles?awa III Krzywoustego ok. 1112...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición