Trygonometria: Tozsamosci trygonometryczne, Funkcje trygonometryczne, Twierdzenie cosinusów, Twierdzenie sinusów, Wzór Eulera

0 valoración promedio
( 0 valoraciones por Goodreads )
 
9781232666516: Trygonometria: Tozsamosci trygonometryczne, Funkcje trygonometryczne, Twierdzenie cosinusów, Twierdzenie sinusów, Wzór Eulera
Reseña del editor:

?ród?o: Wikipedia. Strony: 29. Rozdzia?y: To?samo?ci trygonometryczne, Funkcje trygonometryczne, Twierdzenie cosinusów, Twierdzenie sinusów, Wzór Eulera, Funkcje cyklometryczne, Al Battani, Trygonometryczne wzory redukcyjne, Okr?g jednostkowy, Funkcja Gudermanna, Jedynka trygonometryczna, Równanie trygonometryczne, Twierdzenie tangensów, Fala sinusoidalna, Goniometria, K?t fazowy. Fragment: dziedzina i przeciwdziedzinaobraz i przeciwobraz Funkcje algebraiczne:sta?a • liniowa • kwadratowawielomianowa • wymiernahomograficzna Funkcje przest?pne:trygonometrycznecyklometrycznehiperboliczne • area (polowe)wyk?adnicza • logarytmicznapot?gowa b??du • Γ • Β (beta) • η • W Lamberta Bessela • ζ τ • σ • Möbiusa • φ • π • λ Przebieg zmienno?ci:parzysto?? i nieparzysto??monotoniczno??ograniczono?? • okresowo??ró?nowarto?ciowo?? • „na"wzajemna jednoznaczno?? ci?g?o?? • ró?niczkowalno??ca?kowalno?? Funkcje trygonometryczne (etym.) - funkcje matematyczne wyra?aj?ce mi?dzy innymi stosunki mi?dzy d?ugo?ciami boków trójk?ta prostok?tnego wzgl?dem miar jego k?tów wewn?trznych. Funkcje trygonometryczne, cho? wywodz? si? z poj?? geometrycznych, s? rozpatrywane tak?e w oderwaniu od geometrii. W analizie matematycznej s? one definiowane m.in. za pomoc? szeregów pot?gowych lub jako rozwi?zania pewnych równa? ró?niczkowych. Do funkcji trygonometrycznych wspó?cze?nie zalicza si?: sinus, cosinus (inna pisownia: kosinus), tangens, cotangens (kotangens), secans (sekans), cosecans (kosekans), z czego dwóch ostatnich obecnie rzadko si? u?ywa. Funkcje trygonometryczne znajduj? zastosowanie w wielu dzia?ach matematyki, innych naukach ?cis?ych i technice; dzia?em matematyki badaj?cym te funkcje jest trygonometria, lub ?ci?lej: goniometria. Istnieje wiele równowa?nych definicji funkcji trygonometrycznych, zarówno bazuj?cych na poj?ciach geometrycznych, jak i analitycznych. Funkcje trygonometryczne dla miar k?tów ostrych mo?na zdefiniowa? jako stosunki d?ugo?ci odpowiednich dwóch boków trójk?ta pros...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición