Ustroje Polityczne: Matriarchat, Triumwirat, Feudalizm, Diarchia, System Polityczny, Oligarchia, Teokracja, Federacja, System Prezydencki

0 valoración promedio
( 0 valoraciones por Goodreads )
 
9781231855683: Ustroje Polityczne: Matriarchat, Triumwirat, Feudalizm, Diarchia, System Polityczny, Oligarchia, Teokracja, Federacja, System Prezydencki

?ród?o: Wikipedia. Strony: 26. Rozdzia?y: Matriarchat, Triumwirat, Feudalizm, Diarchia, System polityczny, Oligarchia, Teokracja, Federacja, System prezydencki, Autorytaryzm, Dyktatura, Merytokracja, Federalizm, Timokracja, Junta, Pornokracja, Ustrój polityczny, Technokracja, Absolutyzm o?wiecony, Absolutyzm klasyczny, Pa?stwo plemienne, Plutokracja, System semiprezydencki, System parlamentarno-gabinetowy, System parlamentarny, Patriarchat, Unikameralizm, D?amahirijja, Pa?stwo unitarne, Formy pa?stwowe, System parlamentarno-komitetowy, Autokracja, Patrymonializm, Ochlokracja, Pa?stwo autorytarne, Kamaryla, Centralizm, Konstytucjonalizm, Islamski system polityczny, Talassokracja, Liberalny system polityczny, Model westminsterski, Wschodnioazjatycki system polityczny, System gabinetowo-parlamentarny, Politeja, Gerontokracja, Oligarchia magnacka, Trikameralizm, System stanowy, Tetrakameralizm, Model konsensualny, System korporacyjny, Patrymonium, Pajdokracja, Despotyzm teokratyczny. Fragment: Triumwirat - zgromadzenie z?o?one z trzech osób (z ?aciny trium viri - trzech m??ów) maj?ce na celu wykonanie okre?lonych zada?. Triumwirat mo?na uznawa? za form? ustroju politycznego, jednak naprawd? nie jest to odmienny ustrój, a jedynie szczególny przypadek dyktatury b?d? oligarchii. W dyktaturze triumwirat zajmuje miejsce jednego w?adcy (przejmuje jego uprawnienia, przywileje i obowi?zki). Gdy mówimy o triumwiracie w oligarchii to rozumiemy przez to fakt, ?e grupa rz?dz?ca (oligarchowie) sk?ada si? z trzech osób. W Rzymie dwukrotnie zawi?zywano triumwirat: W staro?ytnych Chinach jeden z triumwiratów zosta? zawi?zany w czasie panowania Dynastii Han kiedy to po ?mierci cesarza Wudi w 87 p.n.e. w?adz? obj?li trzej dostojnicy (Trzej Ekscelencje) : Huo Gang, Jun Midi, i Shangguan Jie którzy sprawowali j? w imieniu ma?oletniego cesarza Zhaodi. Trzej Ekscelencje by?o to gremium sk?adaj?ce si? z trzech najwa?niejszych urz?dników pa?stwowych czasów dynastii Han: W?adz? sprawowali w...

"Sinopsis" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición