Osmanowie: Sulejman Wspanialy, Mehmed II Zdobywca, Bajazyd I Blyskawica, Selim III, Abdulmecid I, Abdulhamid I, Drzewo genealogiczne Osmanów, ... Sulejman Çelebi, Murad IV, Selim I Grozny

0 valoración promedio
( 0 valoraciones por Goodreads )
 
9781231840153: Osmanowie: Sulejman Wspanialy, Mehmed II Zdobywca, Bajazyd I Blyskawica, Selim III, Abdulmecid I, Abdulhamid I, Drzewo genealogiczne Osmanów, ... Sulejman Çelebi, Murad IV, Selim I Grozny

?ród?o: Wikipedia. Strony: 28. Rozdzia?y: Sulejman Wspania?y, Mehmed II Zdobywca, Bajazyd I B?yskawica, Selim III, Abdulmecid I, Abdulhamid I, Drzewo genealogiczne Osmanów, Abd-ul-Hamid II, Mahmud II, Mehmed III, Musa, Abd-ul-Aziz, Murad III, Sulejman Çelebi, Murad IV, Selim I Gro?ny, Osman I, Mustafa Çelebi, Mehmed IV, Ahmed III, Mustafa II, Isa, Mehmed VI, Osman II, Bajazyd II, Orchan, Murad V, Mustafa III, Abdülmecid II, Sulejman II, Ibrahim I, Ertugrul Osman V, Osman III, Cem. Fragment: Sulejman Wspania?y (turecki: Süleyman; arabski Sulaym?n, ur. 6 listopada 1494, zm. 5/6 wrze?nia 1566) - Su?tan osma?ski w latach 1520-1566. By? synem Selima I Gro?nego i Hafsy (Hafizy). Zwany by? równie? prawodawc? (turecki: Kanuni, arabski: al-Q?n?n?). W czasach jego panowania Imperium osma?skie osi?gn??o szczyt swojej pot?gi. Prowadzi? liczne wojny, wskutek których rozszerzy? terytorium Imperium (najwi?kszy, je?li chodzi o obszar ziem przy??czonych, zdobywca osma?ski). Przeprowadzi? reform? administracji, armii, finansów. Mecenas kultury oraz poeta wyst?puj?cy pod pseudonimem Muhibbi. Jako muzu?manin Sulejman móg? posiada? 4 ?ony oraz tyle konkubin ile by? w stanie utrzyma?. Roksolana Nieznane jest pochodzenia Roksolany, wed?ug ró?nych ?róde? mog?a ona pochodzi? z Francji, W?och lub Podola. Zosta?a ofiarowana su?tanowi jako niewolnica przez pasz? Ibrahima. Pierwszy syn Sulejmana i Roksolany urodzi? si? w 1521 r. Roksolana by?a wielk? mi?o?ci? w?adcy. Adresowa? do niej poezj? mi?osn?. Para pozostawi?a wiele listów mi?osnych. W roku 1530 (data podawana przez angielskiego obserwatora sir Georgia Younga) odby? si? oficjalny ?lub Sulejmana i Roksolany oraz wystawne wesele. Roksolana zaproponowa?a budow? meczetu nosz?cego imi? Sulejman. Pomys? ten zrealizowa? nadworny architekt Sinan. Wielki wp?yw na panuj?cego wykorzystywa?a do rozgrywek politycznych: wp?ywa?a na polityk? zewn?trzn? (przypisuje si? jej przyjazne nastawienie su?tana do Polski), prowadzi?a korespondencj? z Bon? Sf...

"Sinopsis" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición