Mikologia: Klasyfikacja systematyczna grzybów, Skala porostowa, Mykofag, Hydromikologia, Index Fungorum, Odczynnik Melzera, Mikrozja, Mikoflora

0 valoración promedio
( 0 valoraciones por Goodreads )
 
9781231837085: Mikologia: Klasyfikacja systematyczna grzybów, Skala porostowa, Mykofag, Hydromikologia, Index Fungorum, Odczynnik Melzera, Mikrozja, Mikoflora
Reseña del editor:

?ród?o: Wikipedia. Strony: 27. Rozdzia?y: Klasyfikacja systematyczna grzybów, Skala porostowa, Mykofag, Hydromikologia, Index Fungorum, Odczynnik Melzera, Mikrozja, Mikoflora. Fragment: Klasyfikacja systematyczna grzybów - klasyfikacja biologiczna organizmów nale??cych do królestwa grzyby (Fungi). Zgodnie z tradycj? stosowane w niej s? zasady nomenklatury botanicznej, w tym okre?lanie w polskoj?zycznym nazewnictwie nazwy gromada dla jednostki taksonomicznej Phylum. Mimo to jednostka ta bywa okre?lana przez niektórych autorów jako typ, co jest typowe dla nomenklatury zoologicznej. Systematyka grzybów, jak wszystkich grup organizmów, ulega przekszta?ceniom w miar? uzyskiwania nowych informacji dotycz?cych ich filogenezy i pokrewie?stwa. Pocz?tkowo systematyka opiera?a si? na danych morfologicznych i anatomicznych. Skutkowa?o to podzia?em na nie do ko?ca formalne grupy grzybów wy?szych i grzybów ni?szych. Grzyby wy?sze dzielono na dwie grupy przede wszystkim na podstawie budowy zarodni (podstawczaki i workowce). Grzyby ni?sze dzielono na podstawie cech anatomicznych, takich jak obecno?? i liczba wici lub budowa ?ciany komórkowej. W miar? post?pu metod badawczych coraz wi?ksz? wag? maj? odkrycia filogenetyki molekularnej. W danym okresie pewien system mo?e zdobywa? najwi?ksz? aprobat? specjalistów, lecz zwykle równolegle stosowane s? systemy nieco ró?ni?ce si? w szczegó?ach. Cz?sto równie? takson w jednym systemie odpowiada taksonowi innej rangi w innym systemie (np. najogólniejszy takson obejmuj?cy workowce miewa rang? podklasy (Ascomycetes), podgromady (podtypu) (Ascomycotina) lub gromady (typu) (Ascomycota)). Wed?ug tradycyjnych pogl?dów grzyby by?y uznawane za ro?liny. Koncepcja uj?cia grzybów jako jednego z sze?ciu królestw natury o?ywionej przedstawiona zosta?a przez Teodora L. Jahna i Frances F. Jahn w 1949 w publikacji "How to Know the Protozoa", natomiast w 1959 zawar? je równie? Robert Whittaker w klasyfikacji uwzgl?dniaj?cej 5 królestw, nie zachowano jedn...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición